Eindelijk ….

11 november 2021 1 Door pvvnissewaard

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 10 november 2021 is het PVV amendement hondenbelasting als doelbelasting beschouwen aangenomen.
Alle partijen, behalve D66, stemden voor.

Klik hier voor de PDF versie van het PVV amendement hondenbelasting als doelbelasting beschouwen.

Amendement hondenbelasting als doelbelasting beschouwen

De Raad van de gemeente Nissewaard, bijeen op 10 november 2021
Constaterende, dat:

 • Steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen, omdat deze niet meer van deze tijd is, complex is om te handhaven en omdat zij de lasten voor hun inwoners (in het bezit van een hond) willen verlichten;
 • De bedragen, die hondenbezitters in Nissewaard voor het houden van een hond betalen, fors te noemen zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde;
 • Hondenbelasting een behoorlijke aanslag vormt op het budget van inwoners met een laag inkomen;
 • Een deel, € 97.500, van deze belasting jaarlijks naar de Algemene Middelen terugvloeit;
 • Er volgens de begroting van 2022 een positief begrotingssaldo is van € 1.154.000;
 • De septembercirculaire een fors positief resultaat laat zien;

Overwegende, dat:

 • De gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om hondenbelasting te heffen, maar dit niet verplicht;
 • Het aantal gemeenten, dat deze belasting heft, in de loop der jaren fors is afgenomen;
 • Er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting;

Besluit:

 • Om bij vaststelling van de belastingverordeningen in december 2021 de hondenbelasting te beschouwen als een doelbelasting. Dat betekent dat niet méér opbrengsten worden opgehaald dan de kosten, die daaraan worden toegerekend. Hierdoor de opbrengsten hondenbelasting te verlagen met € 97.500, dit te verwerken in het tarief en ten laste te laten komen van het begrotingssaldo 2022;
 • De verdere uitwerking van de hondenbelasting mee te nemen in afwachting van de landelijke ontwikkeling hondenbelasting en herziening van het gemeentelijk belastinggebied;

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de PVV Nissewaard,
Anita Verweij