Algemene beschouwingen bij Begroting 2022

11 november 2021 0 Door pvvnissewaard

Afgelopen woensdag 10 november 2021 is de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 goedgekeurd.
Het PVV amendement hondenbelasting als doelbelasting beschouwen werd door alle partijen, behalve D66, gesteund.

Klik voor de PDF versie PVV Algemene Beschouwing Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Algemene beschouwingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Hierbij de visie van PVV Nissewaard op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 met betrekking tot onderstaande thema’s.

1: Bestuur en dienstverlening
PVV Nissewaard blijft de verbinding met regionale en landelijke politiek als uiterst waardevol zien. Meermalen heeft dit tot positieve resultaten geleidt. Recentelijk nog de toestemming van de Gedeputeerde Staten voor wat betreft het gebruik van de busbanen in Nissewaard en heel Zuid-Holland door de dierenambulances.
Herhaaldelijk maken wij gebruik van de mogelijkheid om lokale problemen onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek, waar vervolgens op geacteerd kan worden.
Steeds vaker constateren wij dat externe partijen, zoals diverse raden, lobbyisten en projectontwikkelaars invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Hierdoor voelen wij ons als volksvertegenwoordigers buitenspel gezet.
De versplintering in het politieke landschap wordt door ons niet als positief ervaren. Het bemoeilijkt het vormen van een coalitie en vertraagt besluitvorming. In maart 2022 zal er een nieuwe Raad geïnstalleerd worden. Helaas wordt er voor raadsleden nog steeds geen wettelijke gedragscode geëist, hierdoor kan integriteit binnen een raad in het geding komen. Wij blijven daarom pleiten voor een screening van raadsleden.

2: Veiligheid
De PVV is van mening, dat inwoners van Nissewaard zich veilig moeten kunnen voelen.
Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. Gezien het aantal steekincidenten en High Impact Crimes onder jongeren, moet de aanpak van jeugdcriminaliteit prioriteit zijn en moet het preventief fouilleren structureel zijn.
De werkdruk op de BOA’s is mede door corona toegenomen. Daarom is het van het grootste belang om BOA’s, die dagelijks te maken krijgen met potentieel risicovolle omstandigheden, te ondersteunen met een bodycam. Het is aangetoond, dat bodycams helpen om gewelddadig gedrag te verminderen en conflictsituaties te de-escaleren.
Ook een ruime vertegenwoordiging van BOA’s op straat, eventueel met inleen-BOA’s, verhoogt het veiligheidsgevoel.
Nadat wij beide onderwerpen herhaaldelijk onder de aandacht hebben gebracht, worden deze gerealiseerd.

3: Duurzaam ontwikkelen en wonen
In onze vorige beschouwingen hebben wij aangegeven dat bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategie er uiterst onverstandige keuzes worden gemaakt, zoals woningen versneld van het aardgas af en het inzetten op elektrische auto’s, waarbij juist meer vervuild wordt.
Er wordt immers nog steeds gebruik gemaakt van grijze stroom en slecht recyclebare accu’s. Daarbij zijn elektrische auto’s veel zwaarder en belasten het wegennet en het milieu aanzienlijk. Denk daarbij aan meer remstof en rubberdeeltjes ten gevolge van bandenslijtage.
De energieleveranciers en netbeheerders hebben inmiddels aangegeven niet te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag aan elektriciteit.
Het plaatsen van windmolens op land stuit op veel verzet.
Wij kunnen concluderen, dat de uitvoering van de RES faalt.
Hoewel Nissewaard streeft naar een uitgebalanceerd en divers woning aanbod, is er nog steeds een grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. Met name senioren, jongeren en mensen met een urgentie ondervinden hier de meeste problemen van.
Door de toestroom van statushouders, die binnen een bepaalde tijd gehuisvest moeten worden, worden wachtlijsten alleen maar langer. Wij bemerken dat inwoners hier steeds minder begrip voor hebben.
Wij staan positief tegenover het ontwikkelen van nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld de Knarrenhoven, een woonvorm bedoelt voor senioren, waarbij sociale interactie en zorg, gezamenlijk wordt uitgevoerd.
Onze fractie is hier vanaf juni nauw bij betrokken, heeft meerdere particuliere locaties gevonden en na 15 november zullen de eerste gesprekken plaats vinden.

4: Ondernemen en ontspannen
Ondernemers zijn de ruggengraat van de gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid en faciliteren opleidingstrajecten en stageplaatsen. Het is uitermate belangrijk dat we als gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat scheppen.
Inmiddels ondervinden ondernemers al bijna twee jaar de negatieve effecten van het Coronavirus. Nu de landelijke financiële steun wordt gestopt en schulden moeten worden terug betaald, zullen een aantal van hen de deur moeten sluiten. Hierdoor zal er meer beroep op de pilot gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers worden gedaan.
Het Bernissegebied is een recreatiegebied van onschatbare waarde, waar actieve en passieve recreatie mogelijk is. Vanwege de grootschalige bomenkap vertonen veel plaatsen momenteel een trieste aanblik. Het zal nog jaren duren voordat de natuur weer hersteld is.

5: Leren, participeren en ondersteunen
De vraag naar personeel in diverse branches vraagt een hoge mate van flexibilisering in het onderwijs. Met name in de zorg en techniek zijn grote tekorten ontstaan. Wellicht kan de gemeente door bijvoorbeeld woningaanbod voor deze specifieke groepen een verschil maken.
Het woord participatie staat ook voor het betrekken van de burger bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. De ervaring van de burger is echter dat informatie vaak pas ná de besluitvorming komt.
Voor wat betreft de jeugdhulp blijven de kosten stijgen. De druk op het sociaal domein is hierdoor onverantwoord hoog. Door het inzetten op preventie en efficiency kunnen de kosten voor professionele hulp mogelijk worden verlaagd. Ook wordt er door de nadruk te leggen op de jeugdzorg er teveel op de WMO bezuinigd en dit terwijl er een aanzienlijke stijging van het aantal senioren te verwachten is.
Steeds meer inwoners leven onder de armoede grens. De torenhoge kosten voor energie en de verduurzaming zullen dit probleem alleen maar verergeren. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op voedselbank, dierenvoedselbank en de bijzondere bijstand.
Armoede kan ook bij zowel jongeren als ouderen eenzaamheid veroorzaken en eenzaamheid is één van de grootste problemen van deze tijd. Om eenzaamheid te verlichten zal onze fractie binnenkort een project starten om met een groep vrijwilligers en hun huisdieren op structurele basis eenzame en demente ouderen in voorlopig zes verpleeghuizen te bezoeken.

Financiën
De begroting van Nissewaard is structureel en materieel sluitend. De structurele lasten worden door de structurele baten gedekt. Zowel het begrotingssaldo als de septembercirculaire laten een positief resultaat zien.
Veel inwoners van Nissewaard gaan echter behoorlijk wat financiële zorgen ondervinden vanwege onder andere de sterk gestegen energiekosten, waarvoor zij niet voldoende gecompenseerd gaan worden.
Een kleine handreiking lijkt ons dan ook op zijn plaats door de hondenbelasting als doelbelasting te beschouwen. Hierdoor worden niet méér opbrengsten opgehaald, dan die daaraan worden toegerekend.
Hondenbezitters hebben immers de afgelopen jaren tonnen betaald aan de algemene middelen en zouden hiervoor een kleine compensatie verdienen als voorschot op de te verwachte landelijke afbouw hondenbelasting.
We dienen hiertoe een amendement in.