Verkiezingsprogramma 2022-2026

Klik op de link voor het PDF document:
Verkiezingsprogramma PVV Nissewaard 2022-2026

Inhoudsopgave
Aan de inwoners van Nissewaard
Het kan beter
Islam, Vluchtelingenproblematiek, Behoud Nederlandse cultuur
Milieu, Windmolens en Klimaatgekte
Wonen
Verkeer, Bereikbaarheid, A4-Zuid
Veiligheid
Economie
Zorg
Armoedebeleid
Dierenwelzijn en Agrarische sector
Onderwijs
Cultuur en Recreatie
Bestuur, Middelen en Financiën

Aan de inwoners van Nissewaard
De meeste politieke partijen in deze gemeente zijn inmiddels onderling inwisselbaar geworden. PVV Nissewaard heeft echter net als veel inwoners over tal van onderwerpen een duidelijk uitgesproken en onderscheidende mening.
De PVV blijft zich verzetten tegen een moskee, een AZC en islamitisch onderwijs in Nissewaard. De Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur moeten behouden blijven.
Vluchtelingen dienen in de regio te worden opgevangen en statushouders dienen geen voorrang te krijgen op onze woningmarkt.
De PVV is ook de enige partij die zich daadwerkelijk inzet tegen het plaatsen van windmolens in Nissewaard. De energietransitie is nu al onhaalbaar en onbetaalbaar gebleken. Zonneparken tasten onze mooie buitengebieden aan. Aardgas dient als schone energiebron in gebruik te blijven. Inwoners moeten niet in een te kort tijdsbestek gedwongen worden van het gas af te gaan. De PVV is tegen de manier waarop men de energietransitie wil realiseren.
De PVV maakt zich ernstig zorgen over de krapte op de woningmarkt. Hierdoor moeten met name starters, ouderen en mensen met een urgentie te lang op een woning wachten. Wij zien graag dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden en dat er meer wordt ingezet op alternatieve woonvormen. Uiteraard betekent een vermeerdering van woningen, dat de infrastructuur moet worden aangepast en dit terwijl de bereikbaarheid van het eiland, veroorzaakt door overbelaste wegen en storingen aan bruggen, al zo problematisch is.
De PVV wil dat inwoners van Nissewaard zich veilig kunnen voelen in een leefbare omgeving. Vanwege het hoge aantal steekincidenten onder jongeren moet de aanpak van jeugdcriminaliteit prioriteit hebben. Ook de hufterigheid tegen ambulancepersoneel, brandweerlieden en onze handhavers moet niet langer getolereerd worden. Om het veiligheidsgevoel voor onze inwoners te kunnen waarborgen, zijn meer politie en BOA’s op straat noodzakelijk.
De PVV ziet dat voor een gezonde lokale economie een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven geboden moet worden. Daarbij is samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente een eerste vereiste. Wij vinden dat lokale bedrijven voorrang moeten krijgen bij het uitbesteden van werk.
De PVV vindt dat Nissewaard recht heeft op een volwaardig ziekenhuis vanwege de ligging in een industriegebied en nabij de haven en vanwege het hoge aantal inwoners, dat anders voor het verkrijgen van zorg een te lange afstand zou moeten afleggen naar Rotterdam en omgeving. Dit is ook de reden dat aanrijtijden van ambulances veelal niet binnen de gestelde norm gehaald kunnen worden. In Nissewaard woont een groot aantal senioren. Dit aantal zal in de toekomst stijgen en daardoor zal er meer een beroep op de WMO worden gedaan. Bezuinigingen op de WMO zijn dan ook onverstandig.
De PVV constateert dat zowel ondernemers als inwoners door Corona in de problemen zijn geraakt. Het is daarom van groot belang dat de gemeente hier aandacht en ondersteuning blijft bieden. Denk daarbij ook aan de hogere energiekosten.
De PVV zal zich altijd blijven inzetten voor dierenwelzijn, wil strenge handhaving op dierenmishandeling en meldplicht voor het aanrijden van een dier. Boeren verdienen onze ondersteuning en lokale agrarische producten dienen gepromoot te worden.
De PVV is een voorstander van kleinschalig onderwijs met focus op Nederlandse taal, geschiedenis en rekenen.
De PVV acht het belangrijk dat burgers tijdig geïnformeerd worden, daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en dat de begroting en mededelingen in begrijpelijke taal naar de burgers worden gecommuniceerd. Verder vinden wij dat de inhuur van externen zoveel mogelijk beperkt moet worden en dat invloed van externe partijen op het gemeentelijk beleid geminimaliseerd moet worden.

Het kan beter
Op woensdag 16 maart 2022 kunt u de gemeentelijke koers veranderen!
Ga stemmen en kies voor de PVV Nissewaard, de enige partij, die daadwerkelijk iets voor u doet.
De PVV Nissewaard is er voor u en sluit samenwerking met geen enkele politieke partij uit.

Islam, Vluchtelingenproblematiek, Behoud Nederlandse cultuur
De PVV ziet de islam als een bedreiging voor onze vrije leefwijze. In islamitische regimes is er veelal sprake van een dictatuur en is er totaal geen vrijheid voor de burger. Velen ontvluchten daarom hun land. De PVV is van mening dat opvang van vluchtelingen in de eigen regio gerealiseerd moet worden. Door de enorme instroom van asielzoekers zijn onze verzorgingsstaat, woningmarkt en uitgaven ernstig onder druk komen te staan.
Daarbij gaan Nederlanders zich steeds meer vreemden in eigen land voelen, verliezen eigen cultuur, identiteit en tradities. Zo worden Sinterklaas en Zwarte Piet bij het grofvuil gezet. Deze politiek-correcte afbraak van onze eigen identiteit krijgt vaak steun vanuit het onderwijs en media.
Ook laten wij ons racisme aanpraten.

De PVV wil:

 • Geen moskee in Nissewaard
 • Geen AZC in Nissewaard
 • Geen islamitisch onderwijs
 • Gebedshuizen op vergunning en activiteiten controleren
 • Geen gebedsoproepen, want deze veroorzaken overlast en worden als bedreigend ervaren
 • Geen hoofddoekjes in publieke functies, zoals bij BOA’s
 • Stimuleren van Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur

Milieu, Windmolens en Klimaatgekte
Nissewaard heeft een landschap om trots en zuinig op te zijn en verdient bescherming tegen het vernietigende klimaatbeleid met windturbines en zonneparken.
De obsessieve, verregaande en verloren strijd tegen CO2-uitstoot is zinloos en onbetaalbaar.
Onze inwoners worden financieel ernstig gedupeerd vanwege het feit dat ze versneld van het aardgas af moeten.
De transitie naar subsidie slurpende vervuilende elektrische auto’s zal in de toekomst een slechte keuze blijken te zijn voor wat betreft het klimaatbeleid.
De PVV is absoluut niet tegen een groene leefomgeving of goed milieu, maar wel tegen de zinloosheid en onbetaalbaarheid, waarop men dit wil realiseren.
Wij laten ons onterecht een klimaatschuldgevoel en angst voor klimaatverandering aanpraten onder het mom van een niet bestaande klimaatcrisis.

De PVV wil:

 • Geen windmolens in Nissewaard
 • Aardgas als schone energiebron blijven gebruiken
 • Geen verwijdering van het gasleiding net maar aanwenden voor alternatieve brandstoffen, zoals bijvoorbeeld waterstof
 • Geen zonneparken die onze mooie buitengebieden aantasten
 • Centrale laadplaatsen voor elektrische auto’s buiten de woonwijken
 • Geen elektrische oplaadvoorzieningen in ondergrondse garages i.v.m. brandveiligheid

Wonen
De problemen met betrekking tot de woningmarkt zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden.
Het woningtekort is opgelopen en met name starters, ouderen en mensen met een urgentie ondervinden hiervan de grootste problemen.
Woningen die nog wel beschikbaar zijn, zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar.
Het aantal dak- en thuislozen wordt alsmaar groter. Zelfs gescheiden mensen moeten een beroep doen op daklozenvoorzieningen.
Wachtlijsten worden langer. En het feit dat statushouders voorrang op een woning krijgen, zorgt voor veel onbegrip.
Wij zijn een voorstander van goedkopere, maar volwaardige, alternatieve woonvormen zoals chaletwoningen, containerwoningen en Knarrenhoven, een woonvorm bedoeld voor senioren, waarbij sociale interactie en zorg, gezamenlijk wordt uitgevoerd.
Wanneer senioren een kleinere, meer gepaste woning kunnen betrekken, komt hun woning vrij voor jonge gezinnen, waardoor de gewenste doorstroom op gang komt.
Tevens willen wij een campus voor zorg en techniek realiseren.

De PVV wil:

 • Statushouders geen voorrang op onze woningmarkt verlenen
 • Meer goedkopere huur- en koopwoningen
 • Alternatieve woonvormen

Verkeer, Bereikbaarheid, A4-Zuid
Op Voorne-Putten liggen kansen voor tienduizend nieuwe woningen en tweeduizend banen. Door de slechte bereikbaarheid van het eiland, veroorzaakt door overbelaste wegen en storingen aan bruggen, worden deze ontwikkelingen geremd.
Zonder ingrijpen in de bereikbaarheidsproblematiek zullen ontwikkelingen ten aanzien van de woningbouw niet mogelijk zijn.
Een groot gedeelte van de Nissewaarders is forens en heeft te kampen met lange files van en naar het werk. Een aansluiting op het watertaxi/bus netwerk zou de druk op het wegennet kunnen verminderen. Aangezien er veel vervoersbewegingen plaats vinden van werknemers van en naar het haven- en industriecomplex zou openbaar vervoer op maat eveneens deze druk op het wegennet kunnen ontlasten.
Door de hoge kosten wordt de A4-Zuid (Beneluxtunnel – Klaaswaal) al decennia uitgesteld terwijl de noodzaak is aangetoond. Wanneer de A4 wordt doorgetrokken, wordt de belangrijkste ontsluitingsweg voor Nissewaard gerealiseerd.
Bewoners in de kernen klagen al jaren over onveilige verkeerssituaties veroorzaakt door het doorgaand verkeer. Verkeersremmers zorgen niet altijd voor een veiligere situatie.
De verkeersveiligheid in de kernen zou verbeterd kunnen worden door infrastructurele maatregelen.

De PVV wil:

 • De landelijke overheid er van overtuigen dat het doortrekken van de A4-Zuid voor onze regio noodzakelijk is
 • Ontwikkelen van meer vervoersmogelijkheden over water, zoals bijvoorbeeld een aansluiting op het watertaxi/bus netwerk
 • Openbaar vervoer op maat van en naar het Haven Industrie Complex
 • De verkeersveiligheid bevorderen door infrastructurele maatregelen
 • Betere coördinatie verkeersprojecten

Veiligheid
De PVV is van mening, dat inwoners van Nissewaard zich veilig moeten kunnen voelen.
Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. Gezien het aantal steekincidenten onder jongeren moet de aanpak van jeugdcriminaliteit prioriteit zijn en moet het preventief fouilleren structureel zijn.
De werkdruk op de BOA’s is mede door Corona toegenomen. Daarom is het van het grootste belang om BOA’s, die dagelijks te maken krijgen met potentieel risicovolle omstandigheden, te ondersteunen.
Handhavers, ambulancepersoneel en brandweerlieden hebben steeds vaker te maken met verbaal en fysiek geweld.
Politiebureaus zijn uit de wijken wegbezuinigd. Het doen van aangiften is bijna onmogelijk en er wordt meestal niets mee gedaan.
Vernielingen zijn aan de orde van de dag en worden nauwelijks bestraft.
De PVV wil ook veel meer aandacht voor digitale veiligheid. Internetcriminelen lijken vrij spel te hebben. Velen worden het slachtoffer van internetoplichters en worden digitaal bedreigd.
Zo wordt het ook voor politici steeds moeilijker om voor hun mening uit te komen.

De PVV wil:

 • Hoge prioriteit geven aan jeugdcriminaliteit
 • Ondersteuning m.b.t. veiligheid ambulancepersoneel en brandweerlieden
 • Politieagenten en meer BOA’s zichtbaar op straat
 • Meer cameratoezicht en mobiele camera units
 • Loket Digitale Veiligheid
 • Harde aanpak drugscriminaliteit

Economie
Ondernemers zijn de ruggengraat van de gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid en faciliteren opleidingstrajecten en stageplaatsen. Het is uitermate belangrijk, dat we als gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat scheppen.
Inmiddels ondervinden ondernemers al bijna twee jaar de negatieve effecten van het Coronavirus. Nu de landelijke financiële steun wordt afgebouwd en schulden moeten worden terug betaald, zullen een aantal van hen de deur moeten sluiten. Hierdoor zal er meer beroep op de pilot gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers worden gedaan.
Daarom wil de PVV dat er met het volledig steunen van bedrijven wordt doorgegaan zolang als dat nodig is. We moeten hoe dan ook voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan en mensen massaal hun baan verliezen.
Zet in op het behoud van cruciale faciliteiten voor ondernemers als geldautomaten en voldoende parkeerplaatsen, deze zijn nodig om stads- en dorpskernen levendig te houden. Creëer veilige parkeerplaatsen, eventueel aan de stads- of dorpsrand, met de mogelijkheid van elektrisch laden en een transferium voor mensen en goederen.
De gemeente moet zich inspannen om te voorkomen dat ondernemers nadeel ervaren van onderhoudswerkzaamheden, door bijvoorbeeld tijdige informatieverstrekking en een goede coördinatie bij meerdere projecten.
Aanpakken van ondermijning moet prioriteit blijven houden door de nadruk te leggen op monitoring en beveiliging van bedrijventerreinen en de regio.
Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente is van groot belang.
Kijk waar personeelstekorten zijn en probeer lokaal of regionaal een opleiding te starten in deze specifiek branche of beroepsgroep. Stimuleer ondernemers en onderwijsinstellingen in het uitwisselen van kennis door stages, gastcolleges, werkbezoeken en werk-leerbanen.
De gemeente kan de interactie tussen ondernemers en onderwijsinstellingen faciliteren om techniek, vakmanschap en ambachten te promoten, hierbij specifiek lettend op de MKB bedrijven, die nu veelal onvoldoende worden meegenomen.

De PVV wil:

 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven
 • Dat er meer bekendheid gegeven wordt aan de gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers
 • (Brand)veilige parkeerplaatsen, eventueel aan de stads- of dorpsrand, met de mogelijkheid van elektrisch laden en een transferium voor mensen en goederen
 • Tijdige informatieverstrekking en coördinatie bij onderhoudswerkzaamheden
 • Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente
 • Lokale bedrijfsleven voorrang geven bij uitbesteden werk

Zorg
De PVV maakt zich zorgen over het voortbestaan van de verzorgingsstaat. De vraag naar zorg wordt groter en de budgetten zijn ontoereikend.
De komende jaren zal het aantal senioren in Nissewaard van 25% naar 50% toenemen.
We zijn bang dat er hierdoor in de WMO tekorten zullen gaan ontstaan.
Onze ouderen verdienen dat wij goed voor hen zorgen. Zij hebben immers ons land opgebouwd.
Omdat mensen ouder worden is het probleem van dementie groter geworden. Doordat de druk op het zorgpersoneel hoog is, wordt er steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. We moeten er voor waken dat deze groep niet overbelast wordt. Daarnaast is eenzaamheid onder ouderen maar ook jongeren een groot probleem.
Op dagopvang en activiteiten mag ons inziens dan ook niet worden bezuinigd.
Omdat wij in een dicht bevolkt gebied wonen met haven en industrie is het van het grootste belang om een volwaardig ziekenhuis in Nissewaard te hebben. De afgelopen jaren hebben wij daar succesvol aan bijgedragen en zullen dat in de komende jaren ook blijven doen. Ook de aanrijtijden van ambulances blijven onze aandacht houden.
De druk op de huisartsenpost in het SMC in de avonduren is hoog. Dit komt onder andere vanwege het feit dat veel mensen geen mogelijkheid hebben om gedurende de dag een huisarts te bezoeken. Een avondspreekuur bij huisartsen zou uitkomst kunnen bieden.
Een groot gedeelte van de budgetten gaat momenteel naar de jeugdzorg. Door het inzetten op preventie en efficiency kunnen de kosten voor professionele hulp mogelijk worden verlaagd.
Doordat de vraag naar zorg in onze regio toeneemt, zouden wij jongeren willen stimuleren om in de zorg te gaan werken en zouden wij graag zien dat er een zorgcampus met huisvesting in Nissewaard wordt gerealiseerd.

De PVV wil:

 • Een volwaardig ziekenhuis in Nissewaard
 • Aanrijtijden ambulances binnen de gestelde normen
 • Geen bezuinigingen op de WMO
 • Zorgcampus met huisvesting
 • Avondspreekuren huisartsen
 • Geen bezuinigingen op dagbesteding en activiteiten voor ouderen
 • Zorg afstemmen op toename dementie
 • Meer en betere zorg en bestrijding eenzaamheid door inzet van bijvoorbeeld scholieren en vrijwilligers (dit eventueel in combinatie met dieren)
 • Ondersteuning mantelzorgers door cursussen en beloning

Armoedebeleid
Steeds meer inwoners leven onder de armoede grens. De torenhoge kosten voor energie en de verduurzaming zullen dit probleem alleen maar verergeren. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op voedselbank, dierenvoedselbank en de bijzondere bijstand.
Ook ondernemers mogen voor wat betreft het armoedebeleid niet vergeten worden, aangezien velen schulden hebben moeten maken naar aanleiding van de Coronamaatregelen.
Wij willen onderzoeken of er een mogelijkheid is om voedsel te verstrekken op een andere wijze dan nu door de voedselbank wordt gedaan, bijvoorbeeld door cliënten een keuzemogelijkheid te geven. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke supermarkten.

De PVV wil:

 • Ondersteuning van inwoners die t.g.v. hogere energiekosten in de problemen raken
 • Ondersteuning van ondernemers die t.g.v. Corona in de problemen raken
 • Gemeentelijke supermarkten i.p.v. of als aanvulling op de voedselbank

Dierenwelzijn en Agrarische sector
Het welzijn van dieren is voor de meeste mensen uiterst belangrijk. Zij maken vaak onderdeel uit van een gezin. Steeds vaker kunnen mensen de voeding en medische hulp voor hun huisdier niet betalen. Dat is de reden dat de PVV in Nissewaard een dierenvoedselbank heeft opgericht waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Recent bieden wij hier ook kosteloze medische ondersteuning in de vorm van diagnose en behandeling door verschillende dierenartsen, die vrijwillig hun diensten aanbieden.
Dierenmishandeling moet niet zonder consequenties blijven. Tevens vinden wij dat er een meldplicht moet komen als er een dier wordt aangereden. Beide zaken zouden kunnen worden geregeld via een Algemene Plaatselijke Verordening of via het Beleidsplan Dierenwelzijn.
Verder pleiten wij voor een opvanglocatie voor dieren in de avonduren en weekenden, waarvan alle dierenambulances gebruik mogen maken.
Wij zijn er trots op dat wij hebben kunnen realiseren, dat de dierenambulances bij spoedritten gebruik mogen maken van de busbanen in Nissewaard en heel Zuid-Holland.
De PVV strijdt al vele jaren voor volledige afschaffing van de hondenbelasting. Onlangs hebben wij via een amendement kunnen realiseren dat de hondenbelasting een doelbelasting is geworden. Dat wil zeggen, dat de inkomsten hondenbelasting uitsluitend aan honden gerelateerde zaken besteed mag worden.

Voor wat betreft onze agrariërs moeten wij stoppen met paniekmaatregelen, die de boerenbedrijven en gezinnen naar de afgrond brengen. Onder het mom van milieu, natuur en klimaat wordt de Nederlandse boerenstand vakkundig de nek omgedraaid.
Lokale agrarische producten zouden gepromoot moeten worden.
Wij zouden graag willen, dat de minder draagkrachtigen toegang zouden kunnen krijgen tot gezonde voeding en wellicht is dit te realiseren door dit op te nemen in het armoedebeleid en hierbij gebruik te maken van onze agrarische sector.

De PVV wil:

 • Volledige afschaffing hondenbelasting
 • Meldplicht voor het aanrijden van een dier
 • Handhaving op dierenmishandeling
 • Opvanglocatie voor dieren in avonduren en weekenden toegankelijk voor alle dierenambulances
 • Lokale agrarische producten promoten
 • Lokale agrarische producten als onderdeel van het armoedebeleid

Onderwijs
De PVV wil terug naar kleinschalig onderwijs waar leerlingen niet langer een nummer zijn, waarbij Nederlandse taal en rekenen kerntaken zijn en leerkrachten politiek neutraal zijn.
Leerkrachten moeten uw kinderen leren hoe ze moeten denken en niet wat ze moeten denken.
Wij willen dat schoolkinderen niet worden ingezet voor politieke doeleinden, zoals het klimaat, vluchtelingenproblematiek en het salaris van onderwijspersoneel. Zadel jonge kinderen niet op met maatschappelijke problemen, laat kinderen gewoon kind zijn.
Het is belangrijk dat scholieren kennis nemen van de Nederlandse cultuur en geschiedenis, zodat gebeurtenissen uit het verleden in de juiste context en niet naar de hedendaagse normen worden beoordeeld.

De vraag naar personeel in diverse branches vraagt een hoge mate van flexibilisering in het onderwijs. Met name in de zorg en techniek zijn grote tekorten ontstaan.
De gemeente dient onderwijs voor wat betreft zorg en techniek te faciliteren.
Wij denken hierbij aan een zorgcampus en zo mogelijk ook een dergelijke voorziening voor wat betreft techniek.

Cultuur en Recreatie
De PVV vindt dat de Nederlandse cultuur gerespecteerd en Nederlandse feestdagen en tradities behouden moeten blijven. De geschiedenis mag niet herschreven worden naar hedendaagse normen.

Recreatie wordt een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de gemeente. Nissewaard heeft veel gebieden waar het voor een ieder mogelijk is te ontspannen.
Het Bernissegebied is een recreatiegebied van onschatbare waarde, waar actieve en passieve recreatie mogelijk is.
Vanwege de grootschalige bomenkap vertonen veel plaatsen momenteel een trieste aanblik.
Het zal nog jaren duren voordat de natuur weer hersteld is.

De PVV wil:

 • Behoud van Nederlandse cultuur en gebruiken
 • Recreatieve projecten stimuleren
 • Dat er wordt gestopt met het onnodig kappen van bomen

Bestuur, Middelen en Financiën
De PVV vindt dat de gemeenteraad te allen tijde geïnformeerd en betrokken moet worden bij belangrijke onderwerpen. Het mag niet zo zijn dat er zaken middels collegebevoegdheid worden beslist.
Steeds vaker constateren wij dat externe partijen, zoals diverse raden, lobbyisten en projectontwikkelaars invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Hierdoor voelen wij ons als volksvertegenwoordigers buitenspel gezet.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners middels een participatietraject kunnen mee beslissen in plaats van achteraf geïnformeerd te worden.
Veelal lopen burgers tegen een muur van regels en onbegrip op, wanneer zij contact hebben met de gemeente. Afhandeling van zaken dient sneller en zorgvuldiger plaats te vinden.
De gemeentelijke dienstverlening wordt tegenwoordig bijna uitsluitend digitaal verleend, hetgeen voor een groot aantal mensen als lastig wordt ervaren. Wij pleiten voor behoud van menselijk contact.

De PVV blijft zich zorgen maken over de Nissewaardse financiën. Doordat de opbrengst van de Eneco aandelen een aanzienlijke bijdrage aan de reserves hebben opgeleverd, lijkt de situatie positief, maar de uitgaven stijgen echter onverantwoord hard.
Denk hierbij aan uitgaven in het sociaal domein, vervangingsopgaven en subsidies.
Ook het gemis van precariobelasting, dividend inkomsten en belastinginkomsten Oudenhoorn hebben een negatief effect op de inkomsten.
De PVV is voor verlaging lokale lasten en kritisch op de uitgaven.

De PVV wil:

 • Dat de gemeenteraad meer betrokken en beter geïnformeerd wordt
 • Minder invloed van externe partijen op gemeentelijk beleid
 • Dat burgers tijdig geïnformeerd worden en daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen
 • Snellere en zorgvuldigere afhandeling van gemeentelijke zaken
 • Dat de begroting en mededelingen in begrijpelijke taal naar de burgers worden gecommuniceerd
 • Dat de dienstverlening niet uitsluitend digitaal plaats vindt
 • Inhuren externen zoveel mogelijk beperken
 • Verlaging lokale lasten en kritisch blijven op de uitgaven