Ondanks dat Provincie heeft gekozen landelijke regelgeving af te wachten, wil Nissewaard eigen regels opstellen

Ondanks dat Provincie heeft gekozen landelijke regelgeving af te wachten, wil Nissewaard eigen regels opstellen

5 oktober 2021 0 Door pvvnissewaard

De Provinciale Staten Zuid-Holland is niet om advies gevraagd met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State, dat er eerst een landelijke MER moet komen, ook wel planMER. De Provincie Zuid-Holland heeft er inmiddels voor gekozen te wachten op Het Rijk. Als een gemeente er voor kiest om eigen normen en regels op te stellen, zullen deze moeten worden getoetst aan het nog ontbrekende landelijke planMER en Europese regelgeving.

Wat gaat er nog meer mis?
* Zonder correcte burgerparticipatie, zonder milieueffectrapportage (MER), zonder zienswijze afhandeling MER, zonder door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplanwijziging wordt er een vergunning voor het Windpark Brielse Maasdijk aangevraagd, die het College (dagelijkse bestuur van de gemeente) zal vergunnen na advies van de gemeenteraad.
* Burgers en gemeenteraad hebben geen invloed meer.
* Beslissing ligt bij de belangenorganisatie de omgevingsadviesraad (OAR), een beïnvloed Burgerplatform en het College. Deze 3 organisaties zijn niet democratisch door de burger gekozen.
* Burgers kunnen pas na vergunningverlening Windpark Brielse Maasdijk naar de rechter stappen.

Commissie Leefomgeving (woensdag 29 september 2021)
Afgelopen commissievergadering werd onder andere een coördinatiebesluit genomen, waardoor Windpark Brielse Maasdijk (Spijkenisse-Noord) versneld gerealiseerd wordt.
Doordat de Raad van State op 30 juni 2021 heeft besloten, dat de oude regels rond windparken niet meer gebruikt mogen worden, besloot de gemeente Nissewaard er de vaart in te zetten, omdat, naar eigen zeggen, de milieueffectrapportage (MER) voor het beoogde windpark al voor 75% af is.
Omdat de omgevingswet in 2022 ingaat, mogen er van 1 januari 2022 tot de inwerkingtreding 1 juli 2022 geen vergunningen worden ingediend.
De PVV vermoedt, dat om deze reden de vergunningsaanvraag “Windpark Brielse Maasdijk” nog dit jaar zal worden ingediend.
Het is absurd dat er vanuit wordt gegaan, dat de gemeenteraad op woensdag 13 oktober 2021 zal instemmen met een coördinatiebesluit, die essentiële processtappen samenvoegt, zodat de vergunning nog in dit jaar 2021 kan worden aangevraagd.

Welke partijen stemmen voor en welke tegen (windmolens)?
Voor: ONS, PvdA, VVD, CDA, CU/SGP, D66, LOB en Liever Links stemmen voor het coördinatiebesluit om zo snel mogelijk windmolens in Spijkenisse-Noord en een deel tot aan Geervliet te realiseren.
Tegen: Nissewaard Lokaal, PVV en Volkspartij Nissewaard stemmen tegen het coördinatiebesluit en willen geen windmolens.

Burgerparticipatie
Het bewonersplatform Spijkenisse-Noord begon ooit met 35 leden.
Doordat tegengeluid niet werd gehoord, er niets met de mening van de inwoners werd gedaan en er beïnvloeding van de belanghebbende partijen in dit bewonersplatform zit, zijn er van de 35 leden nog maar 9 overgebleven.
Leden van het bewonersplatform hebben een presentatie gekregen van de windmolenexploitant HVC. Deze presentatie is opgemaakt op 16 september 2021 en is niet aan de gemeenteraad toegezonden.
De overgebleven 9 bewonersplatformleden mogen nu uit 4 HVC voorstellen kiezen.

Eén van de overgebleven leden van het Bewonersplatform, mevrouw Francien Snijder, heeft in de commissievergadering 29 september 2021 ingesproken en zei: Ik wil helemaal geen windmolens!
De leden van het Bewonersplatform werden overigens door de platformvoorzitter afgeraden om in de commissievergadering in te spreken, omdat het beter zou zijn om met de Omgevingsadviesraad (OAR) en de Gemeente Nissewaard te onderhandelen.
Deze OAR bestaat overigens uit belanghebbenden, ook wel stakeholders, zoals windmolenexploitant HVC, het Havenbedrijf, en belangenvereniging omwonenden windturbines NLVOW en zowaar de voorzitter van het Bewonersplatform.

Spreektekst PVV Gemeenteraadslid Frank van Boven (commissievergadering 29 september 2021)
09.A Coördinatiebesluit Windpark Brielse Maasdijk
Voorzitter, informatie betreffende Windpark Brielse Maasdijk bereikt ons wederom te laat of zelfs NIET.
Voorbeelden zijn de NRD, de inwonersplatform HVC presentatie met voorkeurslocaties en recent een brief van 6 JULI van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake uitspraak Raad van State, die ons gisteren 28 SEPTEMBER werd toegestuurd.
Het is niet LEGITIEM te noemen, dat het College TIJDENS de wedstrijd, regels verandert EN toepast.
Het betreft een coördinatiebesluit, dat feitelijk in juli/augustus, na de uitspraak van de Raad van State, door het College is genomen EN zelfs al naar wordt gehandeld.
De gemeenteraad gaat op 13 oktober, op de PVV na, waarschijnlijk voor de 2e keer BLIND bij het kruisje tekenen.
Hiermee gaat de gemeenteraad akkoord met samenvoegen, overslaan en parallel uitvoeren van processtappen.
Zo verdwijnen de in de NRD beschreven processtappen 4. MER fase 2, 5. Zienswijze MER, 6. Nota beantwoording MER en 7. Bestemmingsplan UIT het proces en wordt DIRECT ingezet op de vergunning.
Simpel gezegd, je kan niet met een vergunning beginnen, zonder uitspraken van de Raad van State, Provincie, Gedeputeerde Staten, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de mening van de gemeenteraad en UITKOMSTEN van de diverse MER onderzoeken.
Zowel burgers als gemeenteraad worden hierdoor buitenspel gezet.
Op dit moment liggen de beslissingen bij NIET democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, zoals exploitant, omgevingsadviesraad, bewonersplatform en het College.
De gemeenteraad kan nu nog TEGEN dit coördinatiebesluit stemmen, waardoor we ons HOUDEN aan de zorgvuldige procesgang, zoals in de NRD staat beschreven en NIET tijdens de wedstrijd de regels veranderen.
MER en Bestemmingsplan worden zo stap voor stap uitgevoerd.
Dit is zorgvuldiger en democratischer.
Als u twijfelt, neem dan het Coördinatiebesluit terug mee naar uw fractie, zodat u meer bedenktijd hebt om er vervolgens woensdag 13 oktober over te stemmen.
Het zal u niet verbazen, dat de PVV TEGEN dit coördinatiebesluit is.