MRDH RES 1.0 Klimaatdoelen halen onmogelijk

MRDH RES 1.0 Klimaatdoelen halen onmogelijk

12 april 2021 0 Door pvvnissewaard

De RES 1.0 voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is gepubliceerd.
Nissewaard is één van de 23 gemeenten in de MRDH met 85.000 van de 2,4 miljoen inwoners.

De RES begint positief met:
De Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) van de regio Rotterdam Den Haag is af. Met tomeloze inzet, enthousiasme en inlevingsvermogen zijn we er met 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland, onder hoge tijdsdruk, in geslaagd een realistische en ambitieuze strategie te bepalen voor de energietransitie in de regio.

Realistisch, maar zonder geld van Het Rijk onhaalbaar
Het is fijn om te horen dat ze er in geslaagd zijn een realistische en ambitieuze strategie te bepalen, maar uiteindelijk wordt er gesteld:
Een onmisbare voorwaarde om daadwerkelijk met de plannen aan de slag te kunnen gaan, is de ondersteuning vanuit Het Rijk met (financiële) middelen. Deze zijn nu (te) beperkt aanwezig. Met het oog op de andere belangrijke voorwaarde, betaalbaarheid voor alle inwoners van de regio, zijn (financiële) middelen onontbeerlijk. De ondersteuning van Het Rijk is zo essentieel, dat zonder deze financiële middelen het realiseren van de ambitie niet haalbaar is.

Draagkracht van het landschap (zonnepanelen in de stad en windmolens in de polder)
De regionale inzet is gebaseerd op de draagkracht van het landschap in onze regio. We onderzoeken alleen kansen voor duurzame energieopwekking waar-bij de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft of versterkt wordt. Zo dragen we met 2,8-3,2 TWh bij aan de nationale doelstelling van 35 TWh hernieuwbare energie op land. Dat is 8 à 9 procent van de doelstelling in het Klimaatakkoord.
Gezien het hoogstedelijke karakter van de regio zetten we stevig in op opwekking van zonne-energie in het stedelijk gebied (op daken en parkeerplaatsen) en is voor duurzame opwekking in de natuur juist geen draagvlak. Daarnaast wordt gezocht naar waar draagkracht in het landschap is voor windmolens.

Ambitie kleinschalige opwekking zonne-energie (0,55 TWh)
Van de gewenste doelstelling om 3 TWh met zon en wind op te wekken zal 0,55 TWh van kleine daken komen. Ook zullen er zonnepanelen in onder andere de natura 2000 gebieden en waterbekkens worden geplaatst.

De gemeenten gaan de RES lokaal uitwerken
De RES wordt gebruikt om lokaal beleid en plannen verder uit te werken en in verbinding te brengen met de (inter)nationale opgave. Hoe dat gebeurt bepaalt iedere partij zelf.

PVV bewijst onhaalbare MRDH RES 1.0

MRDH RES 1.0. lijkt wel een reclamebrochure van Utopia 2050
Het 206 pagina’s tellend rapport beschrijft vooral wat we willen en kunnen, maar geeft geen instructie aan de 23 gemeenten over hoe en hoeveel de gemeenten moeten gaan bijdragen.
Het RES-rapport had moeten melden dat CO2-neutraal in 2050 niet haalbaar is. Elektriciteitscentrales zullen in de toekomst nodig blijven en er had gemeld moeten worden hoeveel energie deze dan moeten leveren.
Vooralsnog zijn investeerders en exploitanten de enige die hier een warm gevoel van krijgen, zij strijken immers de miljarden aan subsidies op.

CO2-neutraal in 2050 is ook met voldoende financiële middelen niet haalbaar
De MRDH RES 1.0 stelt dat zonder hulp en geld van Het Rijk de energie en CO2-neutraal in 2050 niet mogelijk is, maar ook al krijgen we van Brussel 1000 miljard euro, dan is het nog steeds niet mogelijk.
Het rapport gaat uit van het opwekken van 3 TWh aan energie met wind en zon, maar noemt niet wat er daadwerkelijk nodig is voor de 2,4 miljoen MRDH-inwoners. De 3 TWh komt voort uit de nationale doelstelling van 35 TWh hernieuwbare energie op land. Er wordt niet tot nauwelijks in het rapport vermeld of de industrie, scheepvaart en luchtvaart ook zijn meegenomen, want dat is een veelvoud van de CO2 door de MRDH-bewoners veroorzaakt. De 3 TWh gaat over elektriciteit inclusief warmtevoorziening in huizen en mobiliteit. Per inwoner komt deze 3 TWh uit op 1.250 kWh per jaar (3.000.000.000.000 / 2.400.000 = 1.250.000 Wh = 1.250 kWh). Een gemiddeld eenpersoonshuishouden verbruikt rond de 3.000 kWh per jaar. Door de energietransitie moeten we van het gas af en overstappen op de elektrische auto. Een voorzichtige inschatting is dat 10.000 kWh per persoon per jaar dan realistischer zal zijn. De zin in het voorwoord, dat ze er in geslaagd zijn om een realistische strategie op te stellen, zal vooral bedoeld zijn, dat er met alle inspanningen 12,5% CO2-inwoner-reductie zal worden gerealiseerd en dat de 100% energie-neutraal in 2050 bij verre niet gehaald gaat worden.

Met in de RES beoogde 144 windmolens kan slechts 0,946 TWh worden gerealiseerd en geen 3 TWh
Er wordt met het piek-vermogen gerekend. Omdat het niet altijd windkracht 8 waait is 25% van het piek-vermogen aan rendement realistischer.
144 windmolens van het 3 MWh type leveren jaarlijks 0,946 TWh op (144 x 3.000.000 x 24 x 365 / 4 = 946.000.0000.000).
Voor 3 TWh aan windenergie zijn er 457 windmolens nodig van het 3 MWh type (3.000.000.000.000 / (3.000.000 x 24 x 365 / 4) = 457).

De in de RES gestelde zonne-energie van daken is geen 0,55 TWh maar 0,244 TWh
Ook hier wordt met piek-vermogens gerekend en de zon schijnt geen 24 uur volop per dag. Een realistische berekening van de 122.000 daken komt op 0,244 TWh uit (122.000 x 2.000.000 Wh = 244.000.000.000 Wh; De 2.000 kWh is een bewezen jaaropbrengst voor een zuid-dak met 10 zonnepanelen).

De MRDH RES 1.0 haalt de door Het Rijk opgelegde 3 TWh niet eens
Als de windenergie van 144 windmolens bij de zonne-energie van 122.000 daken wordt opgeteld, dan is dat 1,19 TWh jaarlijks uit zon en wind.
Geen 12,5% CO2-inwoner-reductie, maar nog geen 5% CO2-inwoner-reductie (1,19 / 3 x 12,5% = 4,96%).

Het is onmogelijk om alle MRDH benodigde elektriciteit voor de huishoudens met zon en wind op te wekken
Voor de 24 TWh benodigde elektriciteit inwoners zouden 3.656 windmolens van het type 3 MWh nodig zijn.
Zonne-energie is een prettige aanvulling, maar draagt niet echt bij.
Er zijn n.l. 14.000 zonnepanelen nodig voor het equivalent van één windmolen.
De MRDH kan alvast aan Provincie Zuid-Holland en Het Rijk melden, dat de reguliere elektriciteitscentrales noodzakelijk blijven en er niet aan energie-neutraal in 2050 kan worden voldaan.
Hoeveel CO2-reductie de MRDH uiteindelijk kan realiseren, is afhankelijk van de berekeningen in iedere afzonderlijke gemeente.

Verkeerde visie betreffende elektrische auto’s en warmtepompen
Allereerst gunnen we iedereen zijn elektrische auto en warmtepomp, maar deze gebruiken elektriciteit, die voor 95% afkomstig is van elektriciteitscentrales en maar voor 5% door wind en zon wordt verzorgd.
Als kolen en hout in elektriciteit worden omgezet, over het elektriciteitsnet naar warmtepomp of elektrische auto wordt overgebracht, dan zijn er veel omzetverliezen en meer vervuiling, dan dat er een aardgas-gestookte C.V. ketel voor de warmtevoorziening, een gasfornuis voor koken en benzinemotor om de auto voort te bewegen wordt gebruikt.

Vragen betreffende MRDH RES 1.0:

  1. Wist u dat de 144 beoogde windmolens (aangevuld met zonne-energie) geen 3 TWh maar slechts 1,19 TWh jaarlijks kunnen produceren?
    Er wordt n.l. met maximale piek-vermogens gerekend. Het waait niet altijd hard en ook schijnt de zon niet altijd.
  2. De 3 TWh aan groene energie is onvoldoende voor de energiebehoefte van 2,4 miljoen MRDH-inwoners. Het komt uit op 1.250 kWh per persoon per jaar. Hoeveel TWh moet er met reguliere elektriciteitscentrales jaarlijks worden opgewekt om aan de werkelijke energiebehoefte te voldoen?
  3. In de MRDH RES 1.0 staat een waterstofproductie-eenheid voor net-stabilisatie en energieopslag. Goed idee, maar er staat ook dat deze waterstof weer naar elektriciteit omzet. Dat geeft 2x een omzetverlies. Zou het niet beter zijn om de waterstof op een andere zuinigere manier te verbruiken, dan er weer elektriciteit van te maken?
  4. Als we nou even rustig aan doen met woningen van het aardgas naar elektrisch en minder inzetten op elektrische auto’s, dan is de benodigde capaciteit aan (backup) elektriciteitscentrales tot wel 5x minder. Zou het heroverwogen kunnen worden om de genoemde transitie te vertragen?
  5. In de MRDH RES 1.0 staat een kerncentrale in een schematische tekening. Hoe groot moet de capaciteit van deze centrale zijn om aan de vraag in de MRDH-regio te voldoen?
  6. Hoe staat het met de RES-plannen van industrie, scheepvaart en luchtvaart, want die lijken in deze MRDH RES 1.0 niet mee te doen?