PVV stelt schriftelijke vragen betreffende oproep tot gebed NTO

26 maart 2021 0 Door pvvnissewaard

Zie ook PDF.

Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard wil de fractie van de PVV graag de volgende vragen voorleggen.

Inleiding
Op donderdag 25 maart j.l. ontving de raad een memo ter kennisneming over de oproep tot gebed. Hierin geeft NTO aan, dat zij de komende jaren structureel tijdens de Ramadan op vrijdagmiddag een kort gebed ten gehore gaat brengen.

De PVV-fractie zou graag de volgende vragen beantwoord willen hebben.

Vraag 1
Wat is er sinds de vorige afspraak veranderd met betrekking tot het oproepen tot gebed en is dit nu een jaarlijks terugkerend gebeuren geworden?

Vraag 2
Wat wordt er bedoeld met structureel? Kan het zijn dat met structureel bedoeld wordt, dat er elk kwartaal, maand of week een oproep gaat plaatsvinden?

Vraag 3
Heeft de Gemeente Nissewaard hierover overleg met omwonenden gehad?

Vraag 4
In Nissewaard werken veel mensen in continudienst en dienen als gevolg daarvan hun (nacht)rust op een andere tijd te houden. Een oproep tot gebed zou deze rust kunnen verstoren. Bent u zich daar van bewust en welke geluidsnormen gaat u hierbij hanteren?

Vraag 5
Is het mogelijk, dat het oproepen tot gebed digitaal gebeurt?

Vraag 6
Er is gebleken, dat de oproep tot gebed tot negatieve associaties leidt. Als de oproep tot gebed niet te verbieden is, is het dan mogelijk dit onder strikte geluidsnormen en in de Nederlandse taal te doen?

En gaat over tot de orde van de dag

PVV Nissewaard