Algemene Beschouwingen Begroting 2021, Motie bonus BOA’s en Motie duurzaam afval

12 november 2020 0 Door pvvnissewaard

Afgelopen woensdag 11 november 2020 hadden we de Algemene Beschouwingen betreffende de begroting en meerjarenraming.
Zie hier onder en PDF.

PVV motie bonus BOA’s (PDF)
Het verheugt PVV Nissewaard zeer, dat de Burgemeester in samenwerking met de VRR (Veiligheids Regio Rotterdam) al aan het onderzoeken was of onze BOA’s net als de Politie een eenmalig extraatje gaan ontvangen. Naast een bedankje wordt er gedacht aan 300 euro en een presentje.
We hoefden de motie dus niet in te dienen en we worden op onze wenken bediend. 🙂
Op advies van ONS wordt de motie aangehouden om zo de mogelijkheid van controle te behouden.
Namens de PVV Nissewaard fractie kunnen wij nu zeggen: BOA’s bedankt!
Presentje komt er aan!

PVV motie duurzaam afval (PDF)
Het idee dat het oneerlijk is als je duurzaam afval bij gemeentewerf inlevert, zoals papier of schoon hout een bezoek/rit van je saldo van 8 bezoeken moet verrekenen, werd goed ontvangen. Er wordt immers geld aan verdiend. Echter de Wethouder vertelde dat dit verrekend wordt met de verliezen op vuil afval. Dus als het bezoek aan gemeentewerf met duurzaam afval gratis is, dan leidt dit tot hogere kosten aan de verwerking van vuil afval, waardoor uw jaarlijkse afvalstoffenheffing omhoog zou gaan.
Omdat wij verhoging afvalstoffenheffing niet wenselijk vinden, hebben we de motie ingetrokken.
Een gezamenlijke motie afvalstoffenheffing met beoogd doel om de 10% hogere kosten afvalverwerking niet door te berekenen aan de burger, zoals andere gemeenten dit wel doen, werd unaniem aangenomen.
Eerder kwam een eveneens ingetrokken PVV Nissewaard motie “Reductie afvalkostenverwerking” tot uitvoering. PMD afval hoogbouw wordt als proefproject nu direct bij de AVR aangeboden, omdat het normaliter afgekeurde PMD afval automatisch wordt gescheiden/gezuiverd en alle afvalstoffen worden hergebruikt. Zoals wij hadden voorspeld, levert dit een aanzienlijke kostenbesparing op. Hoeveel, we gaan het horen, wellicht scheelt het een paar ton tot 1 miljoen.

Stemverklaring bij goedkeuren begroting
We waren van plan om een stemverklaring, zie onderaan, af te geven, maar doordat Wethouder Hamerslag de voorzichtigheid met uitgaven en kansen pakken op inkomsten vergroten ook deelt, hebben we de begroting zonder stemverklaring goedgekeurd.
De begroting werd unaniem goedgekeurd.

Hoe duurzaam is PVV Nissewaard?
SGP-CU, de heer Tebrugge, vroeg hoe duurzaam PVV Nissewaard is, maar door het online vergaderen, kreeg PVV fractievoorzitter mevrouw Verweij de kans niet om de heer Tebrugge te beantwoorden.
PVV Nissewaard is op verantwoorde wijze duurzaam. Wij geven om het milieu, maar volgen niet als een blind paard de RES plannen, waarbij ingezet wordt op elektrische auto’s en woningen van het aardgas af.
Voor ons moet het vooral haalbaar en betaalbaar zijn.
De RES plannen jagen de burger op torenhoge kosten, terwijl er veel alternatieven zijn die wel betaalbaar en haalbaar zijn.
Binnenkort zullen we u berichten over een nieuw alternatief voor de vervuilende subsidie-slurpende elektrische auto. En we hebben het hier niet over waterstof.


Algemene beschouwingen Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024
1: Bestuur en dienstverlening

PVV Nissewaard vindt regionale en landelijke samenwerking uiterst belangrijk. Niet zelden moeten wij uitwerking geven aan beleid uit Den Haag. Aan de andere kant ondervinden wij ook steun en betrokkenheid van de provinciale en landelijke fracties. Denk daarbij aan acute zorg, bereikbaarheid en ondersteuning bij het verweer tegen biomassacentrales.

Steeds vaker constateren wij dat externe partijen, middels raadsleden, invloed trachten uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Wij verzoeken het college met klem dit niet langer te tolereren.

2: Schoon, heel en veiligheid
Om de kosten voor afvalverwerking te reduceren heeft de gemeente besloten om het jaarlijks aantal bezoeken aan de gemeentewerf te beperken tot maximaal acht. Dit aantal bezoeken is niet voor iedereen voldoende, hetgeen resulteert in het vaker dumpen van afval. Wanneer men duurzaam afval inlevert, zou dit niet belast moeten worden, aangezien dit juist geld oplevert. Wij zullen hier een motie over indienen. In verband met de hoge afkeur van PMD afval hoogbouw is er onlangs een proefproject gestart om dit afval direct naar de AVR te brengen. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op en wij hopen dan ook dat dit gecontinueerd wordt.

Zowel landelijk als lokaal neemt het aantal incidenten met steek- en slagwapens toe. Het betreft ook incidenten met steek- en slagwapens die niet onder de wapenwet vallen (bijvoorbeeld een mes onder de 27 cm).
De PVV zou graag een iets strengere invulling van controlemaatregelen zien zowel voor wat betreft uitbreiding van het aantal gebieden waar preventief gefouilleerd mag worden als het formaat van het steekwapen.

De werkdruk op de BOA’s is door de Corona-maatregelen toegenomen. Om de politie te ontlasten en efficiënter te kunnen werken, zouden zij gebaat zijn bij een autobus met EHBO uitrusting, waarmee ook aangehoudenen kunnen worden vervoerd. Als blijk van waardering voor de manier, waarop de BOA’s hun taken verrichten en ook de politie ontlasten, willen wij het college verzoeken de BOA’s een eenmalige bonus te verstrekken.
Wij zullen hiervoor een motie indienen.

3: Duurzaam ontwikkelen en wonen
Voor wat betreft uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) plannen, worden er uiterst onverstandige keuzes gemaakt.
Bestaande woningen versneld van het aardgas afhalen is desastreus. Het kost de burger niet alleen heel veel geld, de warmtecapaciteit van warmtepomp en/of vloerverwarming is niet voldoende en het elektriciteitsnet zal de piekvraag niet aan kunnen.
De inzet op de elektrische auto is volkomen onbegrijpelijk gezien de vele nadelen zoals lange laadtijd, korte actieradius, meer vervuilend (korte levensduur van niet recyclebare accu’s, grijze stroom, remstof), vanwege gewicht meer belastend op infrastructuur, onvoldoende oplaadvoorzieningen en te grote impact op het elektriciteitsnet. Daarbij zijn er voor dit subsidie-slurpende project inmiddels wel duurzame en betaalbare alternatieven.
Voor het plaatsen van windmolens in de buurt van woonwijken is geen draagvlak. Mensen komen steeds meer in verzet. Gezien de onrealistische opgave, waar aan wij verplicht zijn te voldoen, heeft het onze voorkeur om ze geclusterd in zee te plaatsen.
Helaas wordt in de RES plannen onvoldoende ingezet op waterstof en kernenergie.

Het ontbreken van betaalbare woningen wordt een steeds groter probleem, met name voor starters, ouderen en mensen die alleen zijn komen te staan. Wij betreuren het dan ook dat de coalitie niets ziet in onze plannen voor het realiseren van projecten met containerwoningen, chalets en tiny-houses, terwijl de inwoners van Nissewaard hier massaal positief op hebben gereageerd.
Wij zijn ons er van bewust dat de gemeente de taakstelling heeft om vergunninghouders, gekoppeld aan onze gemeente, binnen twaalf weken van een woning te voorzien. Dit terwijl inwoners van Nissewaard tot wel twaalf jaar op een sociale huurwoning moeten wachten.

4: Ondernemen en ontspannen
Ondernemers zijn de ruggengraat van de gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid en faciliteren opleidingstrajecten en stageplaatsen. Tevens ondersteunen zij sportclubs en het verenigingsleven. Het is uitermate belangrijk dat we als gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat scheppen.

De PVV vindt het belangrijk dat alle ondernemers binnen de gemeente Nissewaard, die ten gevolge van het Coronavirus ernstige negatieve effecten ondervinden, moeten worden gesteund. Met name de bedrijven die door landelijk falend beleid zijn verstoken van enige vorm van ondersteuning. Wij vinden het een taak van de gemeente om dit te inventariseren en hiervoor aandacht te vragen bij de landelijke overheid.

Aangezien in deze Corona-periode het collectief sporten niet langer mogelijk is, mogen wij ons gelukkig prijzen te wonen in een omgeving met natuur, waar veel individuele recreatieve activiteiten kunnen worden beoefend.

5: Leren, participeren en ondersteunen
Het rijk wil van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Door extreme bezuinigingen in de zorg, wordt veel te veel een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Wij zien dat deze mensen overbelast raken en al hoewel er de nadruk wordt gelegd op het vrijwillig karakter, worden deze werkzaamheden meer en meer gezien als een morele plicht. Ten gevolge van deze werkzaamheden raken sommigen zelfs hun baan kwijt. Dat dit financiële gevolgen heeft mag duidelijk zijn.

Het woord participeren heeft inmiddels meerdere betekenissen gekregen. Het kan staan voor het inzetten van vrijwilligers o.a. in de zorg om zo bezuinigingen te bewerkstelligen of voor het zogenaamd meebeslissen over zaken die toch al door hogerhand zijn vastgesteld. Denk daarbij aan informatie-avonden en sturende enquêtes.

De kosten van de professionele Jeugdhulp zijn verontrustend hoog. Ons inziens mede veroorzaakt door hoge salarissen van managers en een groter aanbod van problematiek onder de jongeren. Door preventie en het vroegtijdig signaleren van problemen, kan de druk op de professionele hulp mogelijk verlaagd worden. Wij willen benadrukken dat dit niet ten kosten mag gaan van de kwaliteit van de zorg.

Door de Corona-crisis vrezen wij dat meer inwoners onder de armoedegrens komen en daardoor mogelijk een beroep kunnen gaan doen op schuldhulpverlening. Door de ingeslagen weg van de gemeente voor wat betreft preventie en vroeg signalering krijgen mensen inzicht in hun financiële situatie en kunnen mogelijke problemen voorkomen worden. We constateren dat er vaker een beroep gedaan wordt op de voedselbank en dierenvoedselbank alsmede op de bijzondere bijstand. Wanneer men bijzondere bijstand aanvraagt, moet men minimaal 8 weken wachten op een eventuele toekenning en dat is te lang. Het is teleurstellend dat het SUNN project (Stichting Urgente Noden Nederland) zo lang op zich laat wachten.

Eenzaamheid in onze samenleving is niet meer alleen een probleem onder onze ouderen, maar raakt ook steeds meer jongeren. Door de huidige Corona-maatregelen is de kwaliteit van leven aanmerkelijk afgenomen. Het is belangrijk om hier niet voor weg te kijken, maar elkaar zoveel mogelijk aandacht te geven en te ondersteunen.

De PVV blijft zich inzetten voor een volwaardig ziekenhuis in Nissewaard en voor kortere aanrijtijden met betrekking tot ambulancevervoer. Op ons aandringen heeft onze landelijke fractie in Den Haag met succes verschillende moties ingediend. Voor wat betreft de reactie van de minister hierop, waarin hij de kwaliteit van de ambulancezorg boven de tijdigheid stelt, willen wij benadrukken, dat wij een snelle aanrijtijd van ambulances minstens zo belangrijk vinden.

Financiën
Met betrekking tot het goedkeuren van de begroting en meerjarenraming refereren wij aan onze stemverklaring.

De begrote uitgaven zijn ten opzichte van vorig jaar met 4,9% gestegen. De incidentele lasten zelfs van 14 naar 25 miljoen. Dat is maar liefst 11 miljoen meer. Dankzij de Eneco-gelden en teruggelopen schulden kan de gemeente dit dragen. Wij adviseren de Raad en Gemeente om zeer kritisch op de uitgaven te zijn en kansen op het verhogen van inkomsten niet te laten liggen.