PVV krijgt complimenten voor de visie op de perspectiefnota 2019

11 juli 2019 0 Door pvvnissewaard

Afgelopen woensdag 10 juli 2019 gaf de PVV, net als alle andere partijen, haar visie op de jaarcijfers 2018 en perspectiefnota 2019. Fractievoorzitter Anita Verweij sprak de volgende tekst. De tekst kan ook in PDF worden ingezien. Door de goede onderbouwing kregen we van college, coalitie en oppositie veel complimenten.
Klik hier voor het PDF of lees de online hier onder.

Bestuur en dienstverlening
De PVV erkent de noodzaak van de digitale dienstverlening, maar wil wel benadrukken dat persoonlijk contact met de gemeente te allen tijde mogelijk moet blijven, teneinde geen enkele bevolkingsgroep uit te sluiten.
Het stemt ons tevreden dat de kosten van bestuur en dienstverlening stabiel zijn en dat daarvoor een goede kwaliteit geleverd wordt.

Schoon, heel en veiligheid
De PVV is kritisch over het afvalbeleid en de kosten daarvan. Het PMD afval is op sommige plekken van onvoldoende kwaliteit, wordt afgekeurd en tegen hoge kosten verbrand. Sommige (ondergrondse) containers zijn niet voorzien van een elektronisch slot, hetgeen een aantrekkende werking op afvaltoeristen heeft.
De PVV zou graag zien dat er enkele BOA’s worden opgeleid en ingezet met het doel dat er minder PMD wordt afgekeurd.
We zijn tevreden over de gemeentelijke aanpak van vervangingsopgave, zoals reconstructie van speelplaatsen, ontmoetingsplekken en bestrating. Dat daarbij maatregelen worden genomen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie is een goede zaak.
Het lik-op-stuk-beleid, de aanpak van criminaliteit en ondermijning vergroten de veiligheid. Rondhangende jeugd is van alle tijden. Wanneer er sprake is van overlast of schade, dient er worden ingegrepen conform Bureau HALT. Schade moet altijd worden vergoed of verhaald.
De alarmering en berichtgeving bij calamiteiten is helaas slecht. In het geval van een calamiteit schiet het ambulancevervoer tekort en is de capaciteit van onze infrastructuur onvoldoende.
Daarbij vindt de PVV dat het Spijkenisse Medisch Centrum een systeemziekenhuis moet worden, omdat de 45 minutennorm in vele gevallen niet gehaald kan worden en waardoor het risico op herstel of overleving bij een trauma voor de inwoners van Voorne-Putten te hoog is.

Duurzaam ontwikkelen en wonen
Duurzaam ontwikkelen en wonen is belangrijk. De meerkosten voor verduurzaming moeten echter wel in een realistische tijd worden terugverdiend.
De taakstelling van de overheid tot het plaatsen van windmolens op het grondgebied van Nissewaard betreuren we ten zeerste. De omwonende ervaren horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast.
We zullen alternatieven moeten vinden teneinde het aardgasgebruik te reduceren. We maken ons echter zorgen over het tempo waar binnen dit gerealiseerd dient te worden. Om het draagvlak van deze transitie te vergroten dienen wij de burger voldoende te informeren en ondersteunen.
Wij ontvangen nog steeds signalen van burgers dat er een tekort is aan betaalbare woningen. Met name senioren en starters hebben moeite een passende woning te vinden en urgentiewoningen ontbreken. De PVV zou daar voor betaalbare tinyhouses, tubehouses en containerwoningen willen inzetten. Deze woningen kunnen tevens worden ingezet voor statushouders, zodat verdringing op de sociale woningmarkt niet langer plaatsvindt.

Ondernemen en ontspannen
De PVV vindt het belangrijk dat er een beter ondernemersklimaat wordt geschapen. Het compacter en aantrekkelijker maken van het centrum is een goede ontwikkeling, die de verwachting wekt dat bewoners en bezoekers hier graag zullen vertoeven.
Ook centra in wijken en dorpskernen mogen echter niet worden vergeten.
De Rotterdamse haven is het kloppend hart van de regio en biedt veel werkgelegenheid. Een goede bereikbaarheid is essentieel. Wij dienen dan ook het belang van de realisatie van de A4-Zuid te blijven benadrukken.
Er dient tevens te worden ingespeeld op samenwerking tussen ondernemers en onderwijs.
We steunen dan ook initiatieven ten behoeven van onderwijs met betrekking tot techniek en zorg. Realisatie van een zorgcampus zou voor de hele regio veel kunnen betekenen. Denk hierbij aan opleidingscentra, werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor start-ups, technisch en zorgpersoneel.
Het is belangrijk dat Nissewaard zich beter profileert op het gebied van recreatie. Wij steunen dan ook de visie van het college voor wat betreft het herstelplan voor de Bernisse.

Leren, participeren en ondersteunen
Het rijk wil van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Er wordt veel verwacht van vrijwilligers en mantelzorgers. Belangrijk is hierbij dat voorkomen wordt dat deze mensen overbelast raken. Wanneer deze mensen vanwege de participatieplicht bij “Voorne-Putten Werkt” ingezet worden, moet hen de mogelijkheid geboden worden mantelzorg of vrijwilligerswerk te kunnen blijven verrichten.
De kosten van de professionele Jeudhulp en het zorggebruik zijn verontrustend hoog.
Het vroegtijdig signaleren van problemen en preventie is daarom een belangrijke taak van “Thuis in de Wijk”.
Er is een goede weg ingeslagen op het gebied van armoede en schuldenbeleid in verband met toegankelijkheid, preventie en financiële begeleiding.
Naast de bestaande voedselbank is er inmiddels door de PVV een uitgiftepunt voor een dierenvoedselbank gerealiseerd.
Eenzaamheidsbestrijding is voor de PVV net als voor het college uiterst belangrijk.

Financiën
Hoewel de gemeentelijke schuldquote en het weerstandsvermogen verantwoord zijn, ziet de PVV een zorgelijke ontwikkeling met name door de jaarlijks hoger wordende kosten in het sociaal domein.
Het verdient aanbeveling om kritisch om te gaan met de uitgaven en te trachten de gemeentelijke inkomsten te verhogen.
Dit willen wij niet realiseren door de belasting voor burgers te verhogen, maar door in te zetten op het stimuleren van werkgelegenheid, het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren, een divers woningaanbod te realiseren en met betrekking hierop ook de infrastructuur te optimaliseren. Ook het realiseren van een zorgcampus zou hier een bijdrage aan kunnen leveren.