PVV stelt schriftelijke vragen betreffende geschikte locaties windmolens op Brielse Maasdijk en Plaatweg n.a.v. MER adviesrapport

PVV stelt schriftelijke vragen betreffende geschikte locaties windmolens op Brielse Maasdijk en Plaatweg n.a.v. MER adviesrapport

3 mei 2021 0 Door pvvnissewaard

Zie ook PDF versie.

Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard wil de fractie van PVV Nissewaard graag de volgende vragen voorleggen.

Inleiding
Onlangs rapporteerde de Commissie voor de Milieueffectrapportage over Windpark Brielse Maasdijk. (6 april 2021 / projectnummer: 3516).
Eén van de adviezen (blz. 4) van de Commissie is om eerst alle belemmeringen goed in beeld te brengen en pas dan de mogelijke posities en te vergelijken combinaties van posities te bepalen. Start dus met een kaart waarop de belemmeringen staan, die opgeteld aangeven welke gebieden voor plaatsing van windturbines zijn uitgesloten.

PVV Nissewaard heeft een kaart gemaakt op basis van de 500 meter norm en belemmerende objecten:

NOOT: Dank aan Google Maps voor kaart en afstandsbepaling

De belemmerende objecten zijn van links naar rechts (west naar oost):

  • Windmolens Rotterdam (Windpark Hartelbrug II)
  • Geervliet
  • Hoogspanningsstation (het kan zijn dat de 500 meter afstandsnorm hier onvoldoende is)
  • Jachthaven van de Watersportvereniging Hairt-Hille (ligt zelfs binnen 150 meter)
  • Jeugdgevangenis De Hartelborgt (ligt zelfs binnen 250 meter)
  • Dierenopvangcentrum Spijkenisse (ligt zelfs binnen 200 meter)
  • Hartelkering/brug (het kan zijn dat de 500 meter afstandsnorm hier onvoldoende is)
  • Spijkenisse-Noord
  • Spijkenisserbrug (het kan zijn dat de 500 meter afstandsnorm hier onvoldoende is)

Op basis van deze 500 meter afstandsnorm is er slechts één locatie (Plaatweg Oost), die op meer dan 500 meter van belemmerende objecten ligt. Op basis van slagschaduw en verstoring radar is deze locatie eveneens ongeschikt, maar deze rapportering gaat over de geschiktheid in verband met de 500 meter norm.

De belemmerende objecten in detail:

Vraag 1
Ook al is het vermoeden dat de Provinciale Staten Zuid-Holland het gebied Brielse Maasdijk en Plaatweg heeft aangewezen als zoekgebied voor de opwekking van 18 MW aan windenergie, wie heeft daadwerkelijk onderzoek gedaan en deze locatie aangewezen voor de opwekking van 18 MW productie windenergie?

Vraag 2
Een aantal jaren terug besloot de Gemeenteraad om een advies van het College om HVC Landwind in samenwerking met Voorne Putten Energie U.A. (VPE) een krediet te verlenen om te onderzoeken of de planlocatie geschikt is. HVC Landwind ging hier mee aan de slag en publiceerde de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt genoemd dat het de eerste stap in de formele procedure milieueffectrapportage voor het project is.
Hoe kan het dat het geschiktheidsonderzoek, dat eigenlijk de hamvraag was, niet door de NRD beantwoord is?

Vraag 3
Nu blijkt dat de NRD geen uitspraak over geschikte locaties op de Brielse Maasdijk en Plaatweg heeft gedaan, door de Commissie MER op de vingers is getikt, PVV aantoont dat de 500 meter afstandsnorm het plangebied ongeschikt maakt voor de opwekking van 18 MW aan windenergie, gaat u nu HVC Landwind vragen om de geschiktheid van het plangebied alsnog te analyseren en een aangepaste NRD te maken?

Vraag 4
Inmiddels zijn er meer dan 400 zienswijzen betreffende de NRD ingediend. Is dat wellicht een signaal dat de NRD (voorloper MER) in het vervolg beter door een onafhankelijk bureau in plaats van door een exploitant moet worden opgesteld?

Vraag 5
Wanneer kwam de exploitant HVC Landwind voor het eerst in beeld? Je zou toch verwachten dat er eerst onderzoek plaatsvindt alvorens een exploitant in te schakelen.

Vraag 6
Wat is eigenlijk de rol van Voorne Putten Energie U.A. (VPE) in Windpark Brielse Maasdijk? De naam van deze organisatie wordt n.l. wel vaker genoemd in de Nissewaard ‘groene’ energieprojecten.

En gaat over tot de orde van de dag,

PVV Nissewaard