Commissievergaderingen Nissewaard (Houtstook, Kadernota Sport en Bewegen, NAM, Klimaat CO2, Sociaal Domein)

19 januari 2020 0 Door pvvnissewaard

Onderwerpen:
* Houtstook
* Kadernota Sport en Bewegen
* NAM plannen aardgasboringen Spijkenisse
* Commentaar op MRDH adviesrapport CO2-reductie gemeenten
* Verslag commissievergadering Sociaal Domein

Houtstook
Maandag 13 januari j.l. is door de overheid samen met 9 provincies en 36 gemeenten het Schone Lucht Akkoord ondertekent. Dit Akkoord gaat o.a. over het verminderen van fijnstof en stikstofdioxide door verkeer, industrie, landbouw, huishoudens maar ook door houtstook.
Over de vele gezondheidsproblemen, die houtstook veroorzaakt, heeft PVV fractievoorzitter Anita Verweij in september vorig jaar al schriftelijke vragen gesteld. Het College was niet voornemens deze problemen aan te pakken. Mevrouw Verweij vroeg de wethouder waarom de gemeente Nissewaard met zijn torenhoge ambities voor wat betreft het milieu, dit Akkoord niet mede had ondertekend.
De ondertekenaars verplichten zich tot het onderzoeken van gezondheidsschade door houtstook. En houtstookvrije (nieuwbouw)wijken te verwezenlijken.
De Wethouder zal onderzoeken of de gemeente dit Akkoord gaat ondertekenen. Mevrouw Verweij wil benadrukken geen verbod of betutteling te willen, maar dat er rekening wordt gehouden met inwoners en met name kinderen met luchtwegaandoeningen, zoals astma en bronchitis.
Fijnstof ten gevolge van houtstook veroorzaakt onder meer COPD, longkanker en hart- en vaatziekten. Houtrook blijft 40x langer in het lichaam dan tabaksrook en onderzoek toont aan dat het risico op kanker door houtrook 12x groter is dan tabaksrook.
De afgelopen twee jaar zijn er bij 272 gemeenten meer dan 3000 klachten binnengekomen betreffende overlast houtstook.
Omdat Gemeente Nissewaard weigert een houtstook-klachtenregistratiepunt op te zetten, heeft de PVV besloten dit via haar eigen website te doen. De binnengekomen klachten zullen bij de gemeente worden aangeboden.
Het Longfonds ondersteunt dit initiatief.
Zie 2e formulier bij Contact https://pvvnissewaard.nl/contact/

Kadernota Sport en Bewegen
PVV fractievoorzitter Anita Verweij benadrukte dat sport één van de middelen voor een gezond leven is, maar dat er ook tal van andere factoren meespelen, zoals bijvoorbeeld gezonde voeding.
Zij verzocht meer aandacht te geven aan de leeftijdcategorieën 45 tot 65 jaar (25.000) en ouder dan 65 jaar (17.000).
Wethouder Hamerslag benadrukte, dat er niet alleen aandacht betreffende het aanbod van sportieve activiteiten voor jongeren (14.000) is, maar dat er ook aandacht naar de “wat oudere” inwoners gaat.

NAM plannen aardgasboringen Spijkenisse
PVV fractievoorzitter Anita Verweij vroeg in de commissie, naar aanleiding van een NAM presentatie, of het risico op schade wellicht groter is, als er gas wordt gewonnen uit kleine, dicht bij elkaar gelegen gasvelden, dan gaswinning uit één groot veld. Enkele voorbeelden waar dit namelijk mis ging zijn bijvoorbeeld Roswinkel, De Oever en Warder.
Tijdens de behandeling van de zienswijze over de gaswinning in Commissie Bestuur (30 oktober 2018) hebben diverse fracties om een nulmeting (o.a. foto’s in en om het huis voorafgaand aan boring en winning) gevraagd. Wethouder Bal antwoordde toen (audiofragment is hier onder te beluisteren), dat het NAM ontwerp instemmingsbesluit van het winningsplan naar nulmetingen refereert en dat het gewoon wordt gedaan. Het opnemen in de zienswijze had volgens hem dan ook geen toegevoegde waarde. Diverse fracties en ook inwoners waren blij met deze toezegging. Maar nu blijkt dat zowel NAM als gemeente geen nulmetingen gaan faciliteren. De NAM beperkt zich tot een aantal meetpunten. Bij een magnitude van 3 of hoger kan via het landelijk meldpunt, schade worden gemeld. Bij een beving met magnitude lager dan 3 wordt de schade niet in behandeling genomen.
De Haan Advocaten in Groningen en de PVV Nissewaard vinden dat schadeloosstelling van burgers in Nissewaard zo onvoldoende wordt gewaarborgd, omdat de staat van een huis niet juridisch is vastgelegd.
PVV Nissewaard heeft daarom op haar website een contactformulier (3e formulier) geplaatst waarbij interesse in collectieve nulmeting kan worden aangegeven. Woont u in de wijk Waterland of Groenewoud dan raden wij dat ten zeerste aan. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de kosten.
Mevrouw Verweij vroeg of er iets bekend is over de maatschappelijke compensatie die de NAM aan Nissewaard gaat geven en stelde voor om dit bedrag voor nulmetingen te gebruiken. De NAM antwoordde echter, dat er eerst gas moet worden gewonnen om tot enige maatschappelijke compensatie tot komen. 

Commentaar op MRDH adviesrapport CO2-reductie gemeenten
PVV raadslid Frank van Boven had het binnengekomen MRDH-adviesrapport ter discussie aangevraagd in de commissie Leefomgeving en had op verzoek een rapport gemaakt om kritiek te kunnen geven op dit MRDH-rapport.
Het MRDH-adviesrapport “Aanpak CO2-reductie Verkeer” richt zich vooral op 30% CO2-reductie in het wegverkeer in 2025 ten opzichte van 2015 en resulteert, als alle maatregelen uit het actieplan worden uitgevoerd, in een CO2-reductie van 230 kiloton (0,23 megaton) in 5 jaar.
Deze ambitie is aan de lage kant in vergelijking met de landelijke opgaaf voor 2020 van 21 megaton (21.000 kiloton) opgelegd door de rechter.
Er wordt door de MRDH gesteld: Zonder steun van het Rijk en verdergaande maatregelen lukt het de MRDH-gemeenten dus niet om het doel van 30% CO2-reductie in 2025 te halen.

Raadslid van Boven had een alternatief rapport aangeleverd met feiten, commentaar op het MRDH adviesrapport en PVV visie.
Klik hier voor het alternatieve rapport.
In deze visie staan een viertal knoppen waar de overheid aan kan draaien.

Knoppen waar de overheid aan kan draaien (90 megaton CO2-uitstoot):
1. Bevolkingsgroei (deze staat nu op jaarlijks +4%)
2. Wonen inwoners
3. Mobiliteit inwoners
4. Consumptie inwoners

Knoppen waar we niet aan willen draaien (100 megaton CO2-uitstoot):
1. Industrie
2. Elektriciteitsproductie
3. Transportsector
4. Landbouw

Het alternatieve rapport van de heer van Boven concludeert:
Er kan worden gesteld dat het tempo om CO2 te reduceren hoog of wellicht te hoog ligt.
De ambitie om CO2-neutraal te worden in Nederland is onhaalbaar en onbetaalbaar.

De meeste Nissewaard commissieleden spraken de waardering uit voor het alternatieve rapport van de heer van Boven. Echter op het punt Bevolkingsgroei werd door een aantal commissieleden fel gereageerd, dat dit typische weer een PVV punt is en dat ze het onesthetisch vinden om aan deze knop te draaien of er überhaupt over te spreken.
CU/SGP commissielid Hans Harlaar vroeg of de PVV toch erkent, dat er een CO2-probleem met betrekking tot klimaatverandering is, waarop PVV raadslid van Boven antwoordde, dat het CO2-probleem er alleen is, omdat er een klimaatwet is ondertekend, waar de huidige regering zich van de rechter aan moet houden (n.l. een reductie van 21 megaton broeikasgassen in 2020).
CO2 volgt/ijlt na op stijgingen en dalingen van de temperatuur op aarde.
CO2 is niet verantwoordelijk voor opwarming van de aarde. Dit heeft zich door de honderdduizenden jaren heen al meerdere keren voorgedaan.
Dat we ons moeten aanpassen aan het extremer wordende klimaat, is een feit, maar 1000 miljard euro uitgeven om uitstoot broeikasgas te reduceren, is niet alleen absurd, maar zal ook nog eens niets opleveren (zie Green Deal EU).

De PVV onderscheidt zich ten opzichte van andere partijen door:
* Grenzen dicht (118.000 migranten er bij in 2019. Deze groei moet stoppen.)
* Nexit (uit de EU)
* Stop de klimaatgekte (dit gaat 1000 miljard Euro kosten)
Klik hier voor de video.

Verslag commissievergadering Sociaal Domein
PVV fractievoorzitter Anita Verweij vroeg, wanneer er iemand in de bijstand zit, moet hij/zij soms een beroep doen op bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld een kapotte koelkast of wasmachine.
De aanvraag en afhandeling duurt meestal de maximale wettelijke termijn van 8 weken. Kan deze termijn worden verkort?
Wethouder Wouter Struijk antwoordde, dat binnenkort het project SUNN wordt gestart om sneller hulp te kunnen bieden bij acute problemen.
De beoordeling zou dan binnen 24 uur plaats kunnen vinden.

Het onderwerp onderwijshuisvesting kwam aan de orde.
Er is behoorlijk wat leegstand op scholen.
PVV raadslid Gloria Molenaar – Frances vroeg de gemeente of zij wel eens hadden nagedacht over de Leegstandswet en de mogelijkheid lokalen te verhuren zodat er een win-win situatie zou ontstaan.
De wethouder gaf als antwoord, dat deze mogelijkheid er voor scholen bestond, maar dat dit niet altijd goed uit pakte.