Verkiezingsprogramma 2018-2022

Klik op de link voor het PDF document:
Verkiezingsprogramma PVV Nissewaard 2018-2022

Aan de inwoners van Nissewaard
U protesteert en verzet u al jaren tegen de lokale overheid, omtrent windmolens, overlast van Rotterdams havengebied, ziekenhuis, WOZ, fileoverlast, thuiszorg, immigratie, etc. Er wordt niet naar U geluisterd en net zoals landelijk, wordt U genegeerd (denk aan raadplegende referenda).
Dat gaat veranderen. De PVV is er voor de burger, wij luisteren wel naar U, wij zijn er niet voor de politieke elite en lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden.

In onze gemeente worden miljoenen over de balk gegooid ten behoeve van multi-culti projecten, theaters, parkeergarages, te vroege vervanging wegdek/rioleringen, straat elementen ter afremming van de verkeerssnelheid en ondergrondse afvalcontainers ten bate van een niet functionerend afvalscheidingssysteem.
Al deze verkwistingen worden door de burger betaald. Met als gevolg stijgende gemeentelijke lasten. De gemeentelijke uitgaven moeten dus omlaag, zodat er meer geld in Uw portemonnee over blijft.

Gelukkig gaat het weer beter met de economie. Echter voelt nog niet iedereen dat in de portemonnee. Een bijstandspercentage van nog geen 2.6% (2230 burgers) is wel erg misleidend, zodat het lijkt dat er in Nissewaard weinig mensen afhankelijk zijn van de gemeente. De harde waarheid, het betreft vele duizenden, de categorie heet dan wellicht anders, maar de armoede is er niet minder om. Denk b.v. aan Wajong, ZZPers en mensen die een studie doen of een paar uurtjes in de week werken.
Wij vinden dat bewoners van Nissewaard niet afhankelijk moeten zijn van een voedselbank.

Het sociale-dienst programma “Voorne-Putten Werkt” steunt de PVV volledig, ook al moet er wel beter naar de uitvoering van het werk gekeken worden. Iedere burger die een bijstandsuitkering van Nissewaard krijgt (dus ook de nieuwkomer), zal er voor moeten werken.
Opleidingen zijn daartoe belangrijk. Nissewaard heeft tientallen onderwijsinstellingen en heel veel goede docenten. Scholen en docenten hebben het momenteel niet makkelijk.
De PVV wil hier een win-win oplossing voor aandragen en zullen in dialoog met de scholen en docenten gaan. Het gaat er niet om wat je niet kan, maar wat je wel kan. En wat je niet kan, kun je leren.

U kent de PVV ook van behoud van Nederlandse normen, waarden en cultuur. De islam behoort hier niet toe. We zien wereldwijd de problematiek van de islam en willen dit buiten de deur houden. Wij zullen op zowel landelijk als lokaal niveau de instroom van kansarmen en extremisten maximaal proberen te reduceren. Islamitische gebedshuizen, moskeeën en instellingen zijn niet welkom en de PVV zal waarschijnlijk als enige partij zich verzetten tegen een moskee in Nissewaard.

Wat veiligheid betreft, meer blauw (politie) op straat, ook al is dat een landelijk punt, maar BOA’s mogen we wel opleiden en niet alleen voor parkeerbeheer inzetten. Dit geldt ook voor cameratoezicht. Veiligheid is voor de PVV prioriteit. Goed jeugdbeleid, omdat kinderen anders kunnen ontsporen en zich ontwikkelen van vandaal tot crimineel.

Op woensdag 21 maart 2018 kunt U de gemeentelijke koers veranderen!
Ga stemmen en kies een kandidaat van de enige partij die echt wat voor U gaat doen.
De lokale PVV Nissewaard gemeenteraadsleden zijn er voor U en sluiten samenwerking met geen enkele politieke partij uit.

Zie ook facebook.com/PVV-Nissewaard-699772150456009

Islam
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Gemeenten gevraagd extra alert te zijn op terugkerende Syrië-gangers.
Teamcoördinatoren worden getraind om radicalisering te herkennen.
Er is een meld- en adviespunt in het leven geroepen voor ambtenaren om verdachte personen aan te melden.
Hieruit blijkt, dat men zich terdege bewust is van de gevaren voor onze burgers, door sommige aanhangers van het islamitische geloof.
In een democratie bestaat er een scheiding tussen kerk en staat. In islamitische regimes is er veelal sprake van een dictatuur en is er totaal geen vrijheid voor de burger.
De PVV vindt dan ook dat er sprake is van een verwerpelijke ideologie en niet van een religie.
De islam wordt als een ernstige bedreiging gezien voor onze vrije leefwijze en wij zullen deze op alle mogelijke wijzen bestrijden.

De PVV wil:
* Geen moskee of islamisering
* Bestaande thuismoskeeën en gebedshuizen op vergunning controleren
* Radicaliserende inwoners opsporen en vervolgen
* Geen sharia, halal of moslima zwemtijden
* Nieuwkomers en slecht geïntegreerde burgers verplicht op inburgeringscursus, waar de Nederlandse taal, normen en waarden en cultuur worden aangeleerd
* Bij onvoldoende resultaat inburgeringscursus, zijn de kosten aan de cursist
* Hulp bij terugkeer naar geboorteland of verhuizing naar andere gemeente

Zorg
Ouderen, langdurig zieken en gehandicapten verdienen de best mogelijke zorg en dienen blijvend te worden ondersteund.
De bezuinigingen van dit kabinet hebben grote gevolgen voor deze groepen.
Verzorgingstehuizen sluiten en thuishulp is niet voldoende of voor iedereen beschikbaar. Mantelzorgers worden te zwaar belast.
De sluiting van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en de verdwijning Geboortezorg van het Vlietland Ziekenhuis hebben het zorgaanbod binnen Nissewaard ernstig verschraald.
Er zijn onvoldoende ambulances beschikbaar en de vereiste aanrijtijden worden vaak niet gehaald.
Behoud van een volwaardige ziekenhuisvoorziening (24-uurs) is essentieel in Nissewaard en bereikbare zorg een vereiste.
Na 17:00 uur en in het weekend is de gehele regio afhankelijk van één huisartsenpost, hetgeen urenlange wachttijden tot gevolg heeft.

De PVV wil:
* Een volwaardige 24-uurs ziekenhuisvoorziening
* Hulpdiensten, m.n. ambulances, moeten overal in Nissewaard binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn
* Bereikbare zorg door middel van meerdere huisartsenposten (evt. in wijkcentra)
* Meer verzorgingstehuizen en woongroepen door gebruik te maken van leegstaande panden
* Meer aandacht en hulp met betrekking tot veiligheid van ouderen
* Zorg afstemmen op toename dementie (bijvoorbeeld Alzheimer)
* Meer en betere zorg en bestrijding eenzaamheid ouderen door inzet vrijwilligers, scholieren, dieren en “Voorne-Putten Werkt”
* Ondersteuning mantelzorgers door cursussen en beloning
* Geen bezuinigingen op wijkverpleging

Verkeer, Vervoer en Veiligheid
Vanwege de ligging ten opzichte van het water en de onmiddellijke nabijheid van industrie hebben de inwoners van Nissewaard een extra groot risico slachtoffer te worden van een incident of ramp.
Daarbij ontbreekt het in de regio aan een volwaardige (24-uurs) ziekenhuisvoorziening en door de enorme file-druk op het omliggend wegennet komt de vereiste spoedzorg in het nauw.
De burger ervaart dat chemische en industriële installaties onvoldoende worden gecontroleerd, want uitstoot van fijnstof, ontsnapping van giftige en zuurhoudende stoffen, alsmede stank- en lawaaioverlast is aan de orde van de dag.
De veiligheid op de omliggende wegen is regelmatig in gevaar doordat met name Oost-Europese vervoerders zich niet aan onze veiligheidseisen houden en van een controle hierop of handhaving hiervan is geen sprake.
Ook de veiligheid in en om de haven verdient extra aandacht.
De inwoners van Nissewaard zien nauwelijks politie op straat en verschillende politiebureaus in de regio zijn gesloten.
Criminelen en vandalen worden nauwelijks aangepakt en geweld tegen hulpverleners neemt toe.

Ongeveer 70% van de Nissewaarders is forens en heeft te kampen met lange files van en naar het werk.
De A4-Zuid (Beneluxtunnel – Klaaswaal) laat door bezuinigingen en tegenstanders lang op zich wachten. De nieuwe Botlekbrug is inmiddels meer dan 100 keer defect geweest en vormt hierdoor een constante bron van irritatie.
Ook het verbeteren van andere vormen van verkeer zijn noodzakelijk.
Voor de fietsers zijn goede fietspaden en veilige stallingsmogelijkheden belangrijk en voor de reizigers in het openbaar vervoer mag het huidige aanbod niet worden verschraald en moeten de Park en Rides goed toegankelijk en kosteloos zijn.

Met betrekking tot Verkeer en Vervoer willen wij:
* Betere coördinatie verkeersprojecten
* Realisatie Hartelkruispunt zonder verkeerslichten als viaduct of fly-over
* Doortrekken A4 en er op aansluiten (Beneluxtunnel, Poortugaal, Beerenplaat, Oud-Beijerland), hierdoor is de belangrijkste ontsluitingsweg voor Nissewaard gerealiseerd
* Metro doortrekken naar Hellevoetsluis en ook in de nacht laten rijden (zeker in het weekend)
* Gemeente Rotterdam verplichten tot het plaatsen van geluidsschermen nieuwe Betuwelijn

Met betrekking tot veiligheid willen wij:
* Extra aandacht en handhaving in en om het havengebied
* Betere controle en naleving regels chemische bedrijven en raffinaderijen
* Oprichting veiligheidspost in wijkcentra
* Meer BOA’s en buurtpreventieteams met taken en bevoegdheden
* Zero-tolerance vandalisme, afvaldumping, jeugd- en drugsoverlast (o.a. in zwembaden, parken en speelplaatsen)
* Veroorzaakte schade direct op de dader(s) verhalen
* Geen koffieshops of drugsverkoop
* Respect voor onze handhavers en aanpak geweld tegen hulpverleners
* Meer en betere verlichting bij onveilige verkeerssituaties

Economie
Na jaren van crisis is er sinds 2016 sprake van herstel. In de afgelopen 2 jaar zijn er duizenden nieuwe bedrijven bijgekomen. De werkloosheid is met 15% afgenomen. Met de ICT sector gaat het heel goed, maar in de vervoerssector is het herstel nog niet merkbaar.
De Gemeente speelt een belangrijke rol in het verbeteren van het ondernemingsklimaat.
Voor wat betreft ruimtelijk-ontwikkeling moet er een gevarieerd woningaanbod zijn met een bruisend stadscentrum en goede voorzieningen om werkenden aan te trekken.
De Gemeente zou het toerisme en de recreatie moeten stimuleren door bijvoorbeeld een recreatie-centrum en een kartbaan annex ijsbaan mogelijke te maken.

De PVV wil:
* Geldverspilling tegen gaan, door budgetten van de gemeente niet op te maken, maar door te schuiven en hergebruiken
* Herbeoordeling gemeentelijke subsidies
* Geen onnodige vervanging wegen en rioleringen
* Kosten besparen door verkeersremmers alleen te plaatsen waar ze nodig zijn, namelijk bij scholen, parken en speelplaatsen
* Gratis parkeren
* Gemeentelijke heffing op auto’s van arbeidsmigranten
* Betere samenwerking en afstemming UWV, CWI en “Voorne-Putten Werkt”
* Bijstandsgerechtigden worden indien mogelijk ingezet bij allerlei werkzaamheden, die de gemeente uitbesteedt. (o.a. in de zorg, buurtpreventie, groenvoorziening, schoonmaken, vuilverwerking, etc.)
* Armoede bestrijden door de oorzaken op te sporen en hulp aan te bieden
* Gemeente supermarkten oprichten. Supermarkten maar ook winkels kunnen hier de nog bruikbare artikelen doneren. Zodat iedereen met Nissewaardpas B-klasse producten, outlet-artikelen en tweedehands producten kan kopen. Ook retourzendingen van Internetshops zijn welkom.
*  Lokale bedrijfsleven voorrang geven bij uitbesteden werk
* Creatieve oplossingen voor leegstaande bedrijfs- en winkelpanden voor o.a. zorginstellingen, kenniscentra, gemeentesupers en indoor recreatiecentra
* Lagere huren voor inwoners en bedrijven door dit af te dwingen bij de woningcorporaties
* Meer betaalbare nieuwbouwwoningen via bestemmingsplan en noodopvang via containerwoningen (portakabins)
* Renovatie oudere wijken indien mogelijk, zodat de huren laag blijven
* Zorgen voor gevarieerde woningbouw om gettovorming tegen te gaan

Milieu
Overbodige eisen en dwang voor wat betreft duurzaamheid beperken de mogelijkheden van burgers en ondernemers.
De onevenredig zware last, die dat tot gevolg heeft voor bijvoorbeeld ondernemers, in de voor de regio zo belangrijke transportsector, zorgt hier onder meer voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemers elders in het land.
Het landschap wordt verziekt door het plaatsen van windmolens zonder enige inspraak van de burgers.
Huishoudens worden opgescheept met minimaal drie afvalcontainers, waar zij nauwelijks plaats voor hebben en aan het scheiden van afval heeft men een dagtaak.
Door het inzetten van “Voorne-Putten Werkt” op diverse punten, kan een aanzienlijke kostenbesparing en een schoner milieu worden gerealiseerd.
De DCMR kost de gemeente Nissewaard nu een miljoen per jaar, maar Rotterdam zou eerder een miljoen aan ons moeten betalen voor schade en overlast veroorzaakt door de petrochemische industrie. Onze burgers, m.n. in Heenvliet en Geervliet voelen zich genegeerd en gekleineerd, doordat Nissewaard en Rotterdam niets doen aan vervuiling en lawaai. Aantoonbare schadevergoeding veroorzaakt door het havengebied wordt door Rotterdam geweigerd. Duizenden DCMR meldingen belanden in de prullenbak.

De PVV wil:
* De PVV is niet voor groen- of duurzaamheidssubsidies. De PVV wil lagere gemeentelijke belastingen voor de burger die aantoonbaar minder vervuilt.
* Het nieuwe afvalscheidingssysteem werkt onvoldoende en is erg duur. Wij willen weer terug naar alleen de grijze en de groene container.
* Stimulering metro gebruik door voldoende gratis parkeerplekken rondom metro, busstations en stadscentrum
* Door “Voorne-Putten Werkt” in te zetten kan “De Schoonschiptrein” (het schoonmaken van buurten) iedere maand in plaats van 1x per jaar worden gehouden. Onkruidbestrijding is noodzakelijk. Doordat onkruid niet meer met gif bestreden mag worden, is het arbeidsintensiever geworden.
* Vermindering energieverbruik van gemeentelijke instellingen door slimme zuinige verlichting, computers, monitoren en printers wanneer mogelijk uit te zetten. En indien mogelijk zonnepanelen op het dak of zelfs op iemand anders z’n dak. Gemeentehuis energie neutraal maken.
* Verkeersvervuiling verminderen door goede verkeersdoorstroming te verwezenlijken
* Geen nieuwe windmolens en zeker niet zonder inspraak en compensatie omwonenden

Cultuur en Recreatie
Voor wat betreft cultuur worden er in Nissewaard veel activiteiten op touw gezet en is er een ruim aanbod aan evenementen.
Sportparken, terreinen en velden zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen, waar de vitaliteit en gezondheid van de Nissewaarders bevorderd kan worden.
Er is een breed sportaanbod, ook voor mensen met een beperking.
De Bernisse is een prachtig natuurgebied, welk door het toestaan van meer kleinschalige recreatieve ondernemingen een positief effect kan hebben op de financiën van Nissewaard.

Met betrekking tot cultuur willen wij:
* Behoud van de Nederlandse cultuur, tradities, normen, waarden, gebruiken en feestdagen
* Eén van onze parken inrichten als beeldentuin en deze door “Voorne-Putten Werkt” laten onderhouden. Entree gratis!
* Goed onderhoud van musea en monumenten
* De bibliotheek, parkeergarage en cultureel centrum “De Boekenberg” zelfvoorzienend maken
* Theater “De Stoep” verzelfstandigen zodat het de Gemeente minder geld kost
* Scholen meer betrekken bij de Nederlandse kunst en cultuur
* Minder gemeentelijke subsidies naar culturele instellingen

Met betrekking tot recreatie willen wij:
* Bevordering toerisme door stimulering hotels, campings, toeristische attracties, recreatiecentra en onze recreatiegebieden goed onderhouden
* Stimuleren van sport en activiteiten voor jong en oud, die de gezondheid kunnen bevorderen
* Promotie van ons mooie Bernisse gebied
* Geen motorvaart in de Bernisse, zodat kanoën en zwemmen veilig blijft

Bestuur en Middelen
De Gemeente dient te besturen aansluitend aan de behoeftes en wensen van haar inwoners.
Zij dient sociale netwerken te versterken en initiatieven te stimuleren.
Het budget voor nuttige bewonersinitiatieven moet beschikbaar blijven.
Regels en procedures dienen te worden vereenvoudigd.
Het bestuur moet transparant zijn en bewoners moeten 24-uur per dag digitaal zaken kunnen regelen met de Gemeente.
Begroting en mededelingen moeten in begrijpelijke taal naar de burgers worden gecommuniceerd.
Wij beogen een efficiënte inzet van de beschikbare middelen, waar met betrekking tot cultuur en sport de voorkeur uitgaat naar privatisering.

Met betrekking tot bestuur willen wij:
* Burgerparticipatie door middel van volksraadpleging
* Betere en snellere afhandeling vragen en klachten van de burger
* Meer contact met de burger door hen op straat aan te spreken of door maandelijks een politiek café te organiseren
* Juridische kosten verlagen door eerst eens met de mensen te praten alvorens naar de rechter te stappen
* Minder ambtenaren zodat salariskosten zo laag mogelijk worden gehouden
* Controle declaratiegedrag bestuurs- en raadsleden
* Inhuren externen zoveel mogelijk beperken
* Kosten van leges en vergunningen voor de burger zo laag mogelijk houden (b.v. paspoort)
* Meer BOA’s opleiden met specifieke kerntaken (dus niet alleen maar parkeerbonnen uitschrijven)
* Stoppen met ludieke (poster) acties als “Gezocht inwoners met initiatief”

Met betrekking tot middelen willen wij:
* Samenwerking met buurgemeenten voor gezamenlijke inkoop van goederen en diensten
* Subsidies herzien, zodat gemeentelijke belastingen omlaag kunnen
* Leegstaande gemeentelijke gebouwen inventariseren, kijken of er iets nuttigs mee gedaan kan worden en anders verkopen of huur stoppen
* De gemeentelijke website regelmatig op veiligheid controleren verbeteren betreffende zoekfunctie en printbaarheid
* Gemeentelijke Apps meer onder de aandacht van de burger brengen, regelmatig op veiligheid controleren en nut en kosten er van in de gaten houden

Onderwijs
De Gemeente Nissewaard moet streven naar kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs.
Door de afname van het aantal leerlingen in Nissewaard neemt de leegstand in de schoolgebouwen toe.
Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de regio.
Beschikbaarheid van stage- en werkplaatsen is essentieel.
Er komen in het onderwijs steeds meer kinderen met achterstand in taal, cultuur en geestelijke beperkingen, hetgeen de kwaliteit van het onderwijs drukt. Instroom beperken van kansarmen verhelpt deze problemen uiteraard het best.
Eenmaal van school lijkt het er op dat steeds meer jongeren ontsporen. Daar moet wat aan gedaan worden. Educatie en vooral motivering is belangrijk. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak, want de jeugd is onze toekomst.

De PVV wil:
* Scholen helpen door in gesprek te gaan en mee te denken, maar niet met een zak geld
* Terugkeer van de ambachtsschool, zodat we weer jongeren kunnen opleiden, die met hun handen kunnen werken
* Terugkeer speciaal onderwijs
* De lege schoolgebouwen en klaslokalen gebruiken voor door de gemeente, UWV, CWI en “Voorne-Putten Werkt” georganiseerde cursussen
* Geen islamitische scholen en instellingen toestaan, want ieder Nederlands kind hoort de Nederlandse cultuur, onderwijs en respect te worden bijgebracht
* Om de werkende ouders te ontlasten zijn kinder-voor- en naschoolse opvang en crèche zeer belangrijk
* Voldoende speelplaatsen en velden, omdat deze belangrijk zijn voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de jeugd
* Verkeer rond scholen en speelplaatsen veilig houden door handhaving (BOA’s) en aanpassen van de wegen en wegmeubilair
* Criminaliteit rond scholen en speelplaatsen aanpakken door handhaving (BOA’s) en buurtpreventieteams
* Jeugdcriminaliteit, jeugdoverlast, vernielingen en pesten detecteren en bestrijden. Normen, waarden, cultuur en respect bij brengen. Geen ‘jij’ en ‘je’ maar ‘U’, ‘meneer’ en ‘mevrouw’.
* Zwembaden en sportvelden moeten gratis toegankelijk blijven voor het onderwijs, omdat de gemeente deze instellingen immers financieel ondersteunt
* Controle en handhaving op ongeoorloofd schoolverzuim met name tijdens islamitische feestdagen

Financiële onderbouwing
De Gemeente Nissewaard geeft jaarlijks o.a. 50 miljoen aan bijstandsuitkeringen en begeleidingen, 30 miljoen uit aan Bestuur en dienstverlening, 26 miljoen aan subsidies, 10 miljoen aan Afvalinzameling en -verwerking en 5 miljoen aan Rioolwerkzaamheden.
Om dit alles te bekostigen betalen de burgers van Nissewaard daar jaarlijks zo’n 44 miljoen Euro voor in de vorm van gemeentelijke belastingen en leges.
Door Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) is het lage BTW tarief in 2018 van 6% naar 9% verhoogd. Met het gevolg dat alles duurder wordt.

De PVV is de enige partij die opkomt voor de burger, wij willen:
* 10% lagere gemeentelijke belastingen (b.v. riool- en afvalstoffenheffingen) en legeskosten (b.v. kosten ID kaart).
* Gratis parkeren. Hierdoor komen er weer mensen naar Spijkenisse en zullen horeca en winkels profiteren.

Om dit te realiseren moet een gemis aan 7 miljoen inkomsten worden verminderd op de 265 miljoen Euro aan jaarlijkse uitgaven.

Uitgaven Wonen:
Wegen en parkeren
Goede verkeersdoorstroming vinden wij belangrijk, maar we willen geen geld naar miljoenen verslindende verkeersremmers, maar naar de echt belangrijke punten zoals Groenekruisweg – Hartelbrug. Budget blijft gelijk.

Groen
Groenvoorzieningen en speelplaatsen zijn belangrijk. Onderhoud en besparingen door meer inzet van “Voorne-Putten Werkt”. Budget blijft gelijk.

Openbare verlichting
Wij willen dit budget we met 21% verhogen (van 9 ton naar 1,1 miljoen), want er zijn in de gemeente Nissewaard veel onveilige punten, waar verlichting ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. Eventueel in samenwerking met de woningbouwcorporaties.

Rioolwerkzaamheden
Door vervanging van de riolen één of twee jaar uit te stellen, kan jaarlijks een half miljoen worden bespaard. Wij willen dit budget met 10% verlagen (van 5 miljoen naar 4,5 miljoen)

Afvalverwerking
Terug naar alleen de grijze en groene container en inzetten van “VP Werkt” zal kosten besparen. Wij willen dit budget met 5% verlagen (van 10,3 miljoen naar 9,8 miljoen).

Veiligheid
Wij willen dit budget we met 10% verhogen (van 7,5 miljoen naar 8,2 miljoen), om zo meer BOA’s op te leiden en in te zetten. En realisatie meer buurtpreventieteams met ondersteuning van onze BOA’s.

Sport
De PVV vindt sport belangrijk voor fysieke en geestelijke ontwikkeling, teambuilding en gezondheid. Het budget blijft hetzelfde.

Recreatie en cultuur
Wij vinden recreatie belangrijk, maar op het gebied van cultuur worden er miljoenen over de balk gesmeten. De gemeente geeft jaarlijks 26 miljoen uit aan subsidies. Dat is ruim 300 Euro per inwoner! Wist U bijvoorbeeld dat de stichting “Openbare Bibliotheek De Boekenberg” 2 miljoen Euro per jaar aan subsidie ontvangt. Wij willen een miljoen bezuinigen op cultuur. Wij willen dit budget met een miljoen verlagen (van 9,1 miljoen naar 8,1 miljoen).

Grondexploitatie
Het budget voor “Grondexploitatie” (bouwrijp maken van grond e.d.) is weliswaar belangrijk, maar zorg eerst maar eens voor goede verkeersdoorstroming. Wij zien meer in de realisatie van gebieden met containerwoningen (portakabins) voor onder andere nieuwkomers en mensen met een krappe beurs. Deze containerwoningen zullen een gunstig effect hebben op het tekort aan betaalbare huurwoningen. Het budget voor “Grondexploitatie” willen we met 5% verlagen (van 10,1 miljoen naar 9,6 miljoen).

Overig
Wij vinden het budget van 17,2 miljoen aan de hoge kant. Wij willen dit met 7 ton verlagen (van 17,2 miljoen naar 16,5 miljoen)

Uitgaven Samenleven:
Bijstandsuitkeringen
Er wordt jaarlijks 50 miljoen uitgegeven aan bijstandsuitkeringen en begeleiding over 2230 bijstandsuitkeringsgerechtigden. Dit is ruim 22.000 Euro per bijstandsuitkeringsgerechtigde. Er wordt dus zo’n 10.000 Euro per persoon aan begeleiding uitgegeven. Wij vinden dat absurd. Het is nog goedkoper om iedere bijstandsgerechtigde 5000 extra per jaar er bij te geven en niet te begeleiden. Dan houdt je jaarlijks nog 10 miljoen over ook. Maar wij zijn er niet voor om bijstandstandgerechtigden zomaar extra geld te geven, want dan geef je een verkeerd signaal af. Maar we willen wel de wildgroei van deze advies- en begeleidingsbureautjes indammen en de taken weer bij de gemeente onderbrengen zodat “Voorne-Putten Werkt” zelfs geld gaat opbrengen in plaats van deze huidige miljoenen verkwisting. Wij willen om te beginnen dit budget met 4 miljoen verlagen (van 49,7 miljoen naar 45,7 miljoen).

WMO
Op het budget WMO (bijvoorbeeld thuiszorg ouderen) willen wij niet bezuinigen ook al is dit een kostenpost van 47 miljoen. Het budget blijft hetzelfde.

Jeugd
Op het budget “Jeugd”, waar onder andere “De Jeugdzorg” onder valt, mag gewoon niet worden bezuinigd. Ook al is het met 25,8 miljoen hoog, dat blijft onveranderd.

Onderwijs
Onderwijs is heel belangrijk. Wij willen een win-win situatie creëren door gebruik te maken van onderwijs faciliteiten en docenten. Het budget blijft het zelfde.

Minima en bijstand
Door gebruik te maken van “VP-Werkt” en nog op te richten Gemeente Supermarkten, zullen deze kosten in de toekomst omlaag gaan. Ook containerwoningen zullen de woonlasten aanzienlijk verlagen. Het budget “Minima en Bijzondere bijstand” blijft het zelfde.

Overig
We zullen onderzoeken welke posten hier inzitten. Het budget blijft het zelfde.

Uitgaven Bestuur en Dienstverlening:
Gemeentelijke org.
Door de externe bijstandsuitkeringbegeleidingstaken te centraliseren en dit door de gemeente te laten doen, zal er uiteindelijk 20 miljoen worden bespaard en zal er betere samenwerking tussen UWV, CWI en “Voorne-Putten Werkt” zijn. Wij willen de mensen uit de bijstand helpen door ze bij “VP-Werkt” in te zetten met financiële aanvulling tot minimum loonniveau. Dit lijkt te resulteren in hogere gemeentelijke organisatiekosten, maar door de inzet van “VP-Werkt”, minder uitbestedingen en minder ambtenaren kan het budget juist omlaag. Wij willen het budget met 5 ton verlagen (van 25,6 miljoen naar 25,1 miljoen)

Dienstverlening
Door gebruik te maken van mensen met bijvoorbeeld administrative kennis uit “VP-Werkt” worden kosten bespaard. Wij willen dit budget met 50.000 Euro verlagen (van 2.732.000 naar 2.682.000).

Overig
Om een sluitende begroting te krijgen is dit budget met 1.000 Euro verlaagd (van 1.644.000 naar 1.643.000).

Begroting Nissewaard 2018 (zoals door gemeente bepaald)
Bedragen in Euro’s

Begroting Nissewaard 2018 (zoals PVV voorstelt)
Bedragen in Euro’s